Відділ екологічної хімії

 Завідувач відділу

 

Корнілович Борис Юрійович

член-кореспондент НАН України,

професор, доктор хімічних наук

 

 

 e-mail: b.kornilovych@gmail.com

 

 Посилання на профіль в сколарі:

https://scholar.google.com/citations?user=imUYaSMAAAAJ&hl=en

 

 Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

 

 

Відділ було створено в 2008 р.

 

 

Основні наукові напрямки

 

 • Сорбційне вилучення органічних та неорганічних токсикантів із водних розчинів;

 • Біосорбція і біодеструкція токсичних органічних і неорганічних сполук іммобілізованими мікроорганізмами;

 • Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів;

 • Дослідженнявзаємозв’язкусорбційногозв’язуванняі деструктивнихвластивостейбіосорбційнихкомплексів наоснові сорбентів різного походженняз іммобілізованимимікроорганізмами-деструкторами;

 • Визначення сорбційних, фізико-хімічних та біодеструктивних характеристик біосорбційних композитів для вилучення та деструкції забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). Розробка методів іммобілізації  біомаси на сорбційних матрицях;

 • Вивчення закономірностей процесів очищення грунтів, поверхневих та підземних вод, що забруднені іонами важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних реакційно-здатних матеріалів;

 • Вивчення закономірностей поглинання екотоксикантів з об’єктів навколишнього середовища з використанням  комбінованих сорбентів на основі сировини рослинного походження та природних мінеральних сорбентів.

 

 

 

Найважливіші наукові досягнення

 

Встановлено закономірності одержання модифікованих природних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення радіоактивно забруднених вод від природних радіонуклідів, у т.ч. урану.

Запропоновано технологію очищення ґрунтових і водних екосистем від нафти, нафтопродуктів, пестицидів шляхом створення високоефективних біосорбційних комплексів, в яких мікроорганізми-деструктори забруднювачів закріплені на сорбентах-носіях; встановлено закономірності процесів їх сорбції та деструкції.

Визначено оптимальні умови одержання сорбенту-носія на основі піролізату хвойних порід деревини для іммобілізації нафтоокислюючої біоти. Встановлено, що адсорбційні властивості вуглецевого біосорбенту визначаються пористою структурою і особливостями поверхні. Нафтопоглинальний біосорбент деструктивної дії типу «БАРС» застосовано на нафтовидобувних підприємствах України, Росії  та при знешкодженні розливів нафти в Керченському, Феодосійському, Ялтинському, Південному портах. Одержано міжнародний сертифікат якості на біосорбент «БАРС».

За  авторством співробітників відділу № 11 видана 1 монографія, 3 навчальних посібники, численні статті у провідних наукових журналах, що цитовані Scopus та у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Співробітники відділу беруть участь у міжнародних і вітчизняних конференціях, симпозіумах,  семінарах, виставках. За звітній період свої роботи співробітники відділу представляли на конференціях, присвячених проблемам охорони навколишнього середовища, очистки води і грунтів від забруднень токсикантами, екології, конференціях з проблематики хімії поверхні, нанохімії, золь-гель синтезу, каталізу та ін. на території України та за її межами.

Співробітниками відділу ведеться викладання ряду дисциплін в НТУУ КПІ на хіміко-технологічному факультет. На базі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України (зокрема, відділу № 11) наказом № 46 від 19.05.2011 створено філію кафедри хімічної технології кераміки і скла НТУУ „КПІ”, де студенти НТУУ КПІ кафедри ХТКС проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи.

 

 

 

Інноваційні розробки

 

Розроблено технології очищення підземних вод від сполук урану та важких металів за допомогою проникних реакційно-здатних бар’єрів, що створюються безпосередньо в ґрунті на шляху підземних потоків та містять в активній зоні різноманітні поглинаючі реагенти. Їх дія базована на різних окислювально-відновних та сорбційних процесах, що забезпечують селективне вилучення небезпечних речовин. Ефективність застосування проникних реакційних бар’єрів підтверджена дослідно-промисловою перевіркою, що була проведена в  українському центрі уранодобувної та переробної промисловості  –  місті Жовті Води, де біля хвостосховища уранових відходів  було побудовано проникний реакційно-здатний бар’єр з використанням матеріалів на основі активного заліза та змішаних культур сульфатредукуючих бактерій. Проведений моніторинг показав високу екологічну ефективність запропонованої технології для захисту підземних вод від забруднення сполуками урану (2013).

Створено високоефективні силікатні матеріали для очищення підземних вод від радіоактивного забруднення (2016).

Створено біосорбційний препарат «Агродетокс» на основі композиції сорбційного матеріалу рослинного походження та природної асоціації мікроорганізмів для очищення ґрунтів від пестицидів різного типу. Проведено дослідно-промислові випробування біосорбційної технології. Ступінь деструкції забруднювача протягом вегетаційного періоду гарантує відновлення родючості грунтів, одержання екологічно чистої та якісної сільськогосподарської продукції, очищення вод меліоративних систем, усунення накопичення агрохімічних забруднювачів ґрунту (2013).

Одержано біосорбент світлого кольору для очищення піщаних ділянок з застарілим нафтозабрудненням (2017).

 

 

 

Інноваційні проекти

 

Відділ № 11 бере участь у міжнародних науково-дослідних проектах: проект УНТЦ P-454 „Development of innovative environmental technology for remediation of contaminated groundwater in Ukraine”(2011-2013 рр.),  тристоронній  контракт   UC – 15/05/2014 «Передача технології виробництва і застосування біовуглецевого сорбенту з високою здатністю до руйнування нафти (БАРС)» (2014 р.),  тристоронній контракт № UC 20/09/2017 „Розробка виробничої технології отримання і демонстрації застосування інноваційного екосорбенту для зв’язувания важких металів у грунтах” (2017 р.), у створенні “Китайсько-української лабораторії по відновленню навколишнього середовища” (2015 р.).

 

 

 

Наукові зв’язки

 

 • Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології Міненерговугілля України (м.Жовті Води)

 • United States Environmental Protection Agency

 • Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева Сибирского отделения Российской Академии Наук

 • Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l`Environnement)

 • Национальный исследовательский технологический университет “Московский институт стали и сплавов”

 • Michigan State University

 • Інститут химии силикатов им. Гребєнщикова РАН (Санкт-Петербург)

 • Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (Italy) https://www.igag.cnr.it

 • Институт Микробиологии  НПЦ “Армбиотехнология” НАН Армении

 • Інститут біології провінції Шаньдун КНР

 • Інститут екології провінції Шаньдун КНР

 

 

 

Провідні співробітники відділу

 

 

Ковальчук Ірина Андріївна

ст.н.с., к.х.н.

Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile

Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

 

Область наукових інтересів:

Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення вод, забруднених важкими металами та радіонуклідами

 

Хохлова Людмила Йосипівна

ст.н.с., к.т.н.

Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile

Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

Область наукових інтересів:

Дослідження взаємозв’язку сорбційного зв’язування та деструктивних властивостей створених біосорбційних комплексів на основі сорбенттів різного типу з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). Розробка методів практичного застосування розроблених біоактивних сорбентів  в природних умовах

 

 

Хохлов Андрій Вікторович

ст.н.с., к.т.н.

Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile

Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

Область наукових інтересів:

Створення та вивчення фізико-хімічних, сорбційних  та деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі вуглецевих, природних мінеральних та рослинних матеріалів  для знешкодження ксенобіотиків. Вивчення впливу біологічної та хімічної модифікації сорбентів на сорбційні  та деструктивні властивості створених модифікованих комплексів

 

 

Зайцев Юрій Петрович

ст.н.с., к.х.н.

Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile

Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile (немає профілю)

 

Область наукових інтересів:

Розробка та вивчення властивостей каталізаторів окислення малих молекул (СО, Н2S) молекулярним киснем  у процесах знешкодження токсичних викидів

 

Список найважливіших публікацій за останні 5 років (до 10шт.)

 

 1. І. В. Пилипенко, І.А. Ковальчук, Б.Ю. Корнілович Синтез і сорбційні властивості Ti- та Tі/Al – пілардованого монтморилоніту // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2015. -Т. 6, № 3. – С. 336-342

 2. В. Ю. Тoбілко, І.А. Ковальчук, О. Л. Маковецький, Б. Ю. Корнілович Очищення вод від хрому (VI) та урану (VI) з використанням іммобілізованого нанодисперсного Fe0 // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. -№ 5/10 (77). – С. 34-40 DOI: 10.15587/1729-4061.2015.48885

 3. Б.Ю.Корнілович, Ю.Й.Кошик, І.А. Ковальчук, О.О.Хлопась, О.Є. Бащак Захист підземних вод від забруднення сполуками урану за допомогою проникних реакційних бар’єрів // Доповіді НАН України. – 2016. – № 3. – C.113-120 http://dx.doi.org/10.15407/dopovidi2016.03.113

 4. L. Khokhlova, А. Khokhlov, M.Titarenko Biosorptive complexes in solving the problems Ecotechnics. // European Applied Sciences. – 2015. – V.106.- P. 41-50

 5. N. Zhdanyuk, I.Kovalchuk, B. Kornilovych Obtaining stabilized nanodispertsed iron based on organofilized montmorillonite // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. -N 5/6 (83). – P. 23-28. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79452

 6. D. G. Gromadskyi, L. I. Hromadska Bivariant Mechanical Tuning of Porous Carbon Electrodes for High-Power and High-Energy Supercapacitors // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2016, Vol. 52, No. 6, pp. 584–593.

 7. L.I .Khokhlova, A.A. Bychenko, A.V Khokhlov Bioactive sorbents for the restoration of soil contaminated with oil // Applied Soil Ecology, 2016, № 6, P.378-385.

 8. A.V Khokhlov Development of technology for manufacture of biosorbent for elimination of oil contaminations // Acta Ecologica Sinica, 2017, 37, v. 4 P. 213-218.

 9. A.V. Khokhlov,V.V. Strelko, L.I .Khokhlova Physico-chemical features of bioactive carbon sorbents for oil  // Chemistry and Chemical Technology. 2017, № 4, P.49-55

 10. В.Ф. Лапко, Е.В. Исаева, И.П. Сварковская, Ю.П. Зайцев Каталитическая активность нанесенных на активные угли наночастиц Палладия в реакции окисления монооксида углерода // Украинский химический журнал. – 2017. – т. 83, № 11-12. – С. 111-117.