Відділ екологічної хімії

Завідувач відділу

  Корнілович
Борис Юрійович

професор,
доктор хімічних наук
член-кореспондент НАН України
тел. +380 (44) 594 02 36
e-mail: b.kornilovych@gmail.com
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile

Відділ створено в 2008 році.


Основні наукові напрямки

 • Сорбційне вилучення органічних та неорганічних токсикантів із водних розчинів;
 • Біосорбція і біодеструкція токсичних органічних і неорганічних сполук іммобілізованими мікроорганізмами;
 • Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів;
 • Дослідження взаємозв’язку сорбційного зв’язування і деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі сорбентів різного походження з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами;
 • Визначення сорбційних, фізико-хімічних та біодеструктивних характеристик біосорбційних композитів для вилучення та деструкції забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). Розробка методів іммобілізації біомаси на сорбційних матрицях;
 • Вивчення закономірностей процесів очищення грунтів, поверхневих та підземних вод, що забруднені іонами важких металів та радіонуклідами з використанням композиційних реакційно-здатних матеріалів;
 • Вивчення закономірностей поглинання екотоксикантів з об’єктів навколишнього середовища з використанням комбінованих сорбентів на основі сировини рослинного походження та природних мінеральних сорбентів.

Найважливіші наукові досягнення

 • Встановлено закономірності одержання модифікованих природних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення радіоактивно забруднених вод від природних радіонуклідів, у т.ч. урану.
 • Запропоновано технологію очищення ґрунтових і водних екосистем віднафти, нафтопродуктів, пестицидів шляхом створення високоефективних біосорбційних комплексів, в яких мікроорганізми-деструктори забруднювачів закріплені на сорбентах-носіях; встановлено закономірності процесів їх сорбції та деструкції.
 • Визначено оптимальні умови одержання сорбенту-носія на основі піролізату хвойних порід деревини для іммобілізації нафтоокислюючої біоти. Встановлено, що адсорбційні властивості вуглецевого біосорбенту визначаються пористою структурою і особливостями поверхні. Нафтопоглинальний біосорбент деструктивної дії типу «БАРС» застосовано на нафтовидобувних підприємствах України, Росії та при знешкодженні розливів нафти в Керченському, Феодосійському, Ялтинському, Південному портах. Одержано міжнародний сертифікатякості на біосорбент «БАРС».
 • Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор Борис Юрійович Корнілович – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року (робота „Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України”).
 • За авторством співробітників відділу № 11 видано 2 монографії, 4 навчальних посібники, численні статті у провідних наукових журналах, що цитовані Scopus та у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. Співробітники відділу беруть участь у міжнародних і вітчизняних конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках. За звітній період свої роботи співробітники відділу представляли на конференціях, присвячених проблемам охорони навколишнього середовища, очистки води і грунтів від забрудненьтоксикантами, екології, конференціях з проблематики хімії поверхні, нанохімії, золь-гель синтезу та ін. на території України та за її межами.
 • Співробітниками відділу ведеться викладання ряду дисциплін в НТУУ КПІ на хіміко-технологічному факультет. На базі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України (зокрема, відділу № 11) наказом № 46 від 19.05.2011 створено філію кафедри хімічної технології кераміки і скла НТУУ „КПІ”, де студенти НТУУ КПІ кафедри ХТКС проходять виробничу практику, виконують курсові та дипломні роботи.

Інноваційні проекти

 • Тристоронній контракт UC – 15/05/2014«Передача технології виробництва і застосування біовуглецевого сорбенту з високоюздатністю до руйнування нафти (БАРС)» (2014 р.)
 • Тристоронній контракт № UC 20/09/2017 “Development of the industrial producrion technology and application demonstration of an innovative ecosorbent for the remediation of heavy metals in soils” „Розробка виробничої технології отримання і демонстрації застосування інноваційного екосорбенту для зв’язувания важких металів у грунтах” (2018 р.)
 • Інноваційний проект “Розробка та дослідне впровадження біосорбційних композитів для очищення грунтів, забруднених пестицидами” (2019 р.)

Наукові зв’язки

Український науково-дослідний та проектно-розвідувальний інститут промислової технології Міненерговугілля України (м. Жовті Води)

 • United States Environmental Protection Agency
 • Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l`Environnement)
 • Michigan State University
 • Інститут химии силикатов им. Гребєнщикова РАН (Санкт-Петербург)
 • Istituto di GeologiaAmbientale e Geoingegneria (Italy) https://www.igag.cnr.it
 • Інститут Мікробіології НПЦ “Армбіотехнологія” НАН Вірменії
 • Інститут біології провінції Шаньдун КНР
 • Інститут екології провінції Шаньдун КНР

Провідні співробітники відділу

  Ковальчук
Ірина Андріївна

ст.н.с., к.х.н.
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів
Синтез та дослідження композиційних сорбентів на основі шаруватих силікатів для очищення вод, забруднених важкими металами та радіонуклідами.
Хохлова
Людмила Йосипівна

ст.н.с., к.т.н.
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів
Дослідження взаємозв’язку сорбційного зв’язування та деструктивних властивостей створених біосорбційних комплексів на основі сорбентів різного типу з іммобілізованими мікроорганізмами-деструкторами забруднювачів довкілля органічного походження (пестицидів, нафтопродуктів). Розробка методів практичного застосування розроблених біоактивних сорбентів в природних умовах
  Хохлов
Андрій Вікторович

ст.н.с., к.т.н.
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів
Створення та вивчення фізико-хімічних, сорбційних та деструктивних властивостей біосорбційних комплексів на основі вуглецевих,природних мінеральних та рослинних матеріалів для знешкодження ксенобіотиків. Вивчення впливу біологічної та хімічної модифікації сорбентів на сорбційні та деструктивні властивості створених модифікованих комплексів

Список найважливіших публікацій за останні 5 років

 • Kornilovych B., Wireman M., Ubaldini S., Guglietta D., Koshik Yu., Caruso B., Kovalchuk I. Uranium Removal from Groundwater by Permeable Reactive Barrier with Zero-Valent Iron and Organic Carbon Mixtures: Laboratory and Field Studies // Metals. – 2018. – 8, 408. – P. 1-15; doi:10.3390/met8060408
 • Корнілович Б.Ю., Кошик Ю.Й., Ковальчук І.А., Хлопась О.О., Бащак О.Є. Захист підземних вод відзабруднення сполуками урану за допомогою проникних реакційних бар’єрів // Доповіді НАН України. – 2016. – № 3. – C.113-120 doi:10.15407/dopovidi2016.03.113
 • Khokhlov A.V., Strelko V.V., Khokhlova L.I. The creation and sorption and destructive properties of bioactive carbon sorbents for petroleum // Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol.12, No.3. – pp. 337-340. doi.org/10.23939/chcht12.03
 • Tobilko V.Yu., Spasonova L.M., Kovalchuk I.A., Kornilovych B.Yu., Kholodko Yu.M. Adsorption of Uranium (VI) from Aqueous Solutionsby Amino-functionalized Clay Minerals // Colloids Interfaces. – 2019. – 3, 41. – Р. 1-11; doi:10.3390/colloids3010041
 • Khokhlov A.V. Development of technology for manufacture of biosorbent for elimination of oil contaminations // Acta Ecologica Sinica. – 2017. – 37. – v. 4. – P. 213-218
 • Khokhlov A., Khokhlova L. Carbon sorbent of destructive type based on wood biochar for removal of oil pollution // Journal of Applied Sciences and Research. – 2018. – V. 1/3. – P. 56-59
 • Хохлов А.В., Хохлова Л.Й. Патент МПК8 CO2F3/34; C12N1/20;G21F9/28; BO9C1/08 Сірковмісний біовуглецевий матеріал для знешкодження важких металів у водних та грунтових середовища. опубл.10.08.2018, бюл. № 15.
 • Жданюк Н.В., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів кобальту (ІІ) та урану (VI) залізовмісними нанокомпозитами на основі палигорськіту // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2019. – Т. 10., № 1. – С. 48-58; doi: 10.15407/hftp10.01.048.
 • Doroshenko D., Pylypenko I., Kovalchuk I., Kornilovych B., Spasonova L . Investigation of the structure and sorptionpeculiarities of cobalt and uranium ions by nanocomposites based on montmorillonite and tetraethoxysilane // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 5/6 (95) 2018. – Р. 6-11; doi: 10.15587/1729-4061.2018.144553.
 • Громадская Л.И., Мельник А.К., Цыба Н.Н., Романова И.В., Кириллов С.А. Получение и свойства силикагеля с нанесенными на поверхность соединениями железа // УХЖ. – 2018. – 84(7). – С. 33-42.
 • Khokhlov A.V., Titarenko M.V., Khokhlova L.I. Biosorption complex for cleaning of oil-polluted sandy soils // Технологічний аудит та резерви виробництва.- 2018 – 3- (41)- С.18-21.doi:10.15587/2312-8372/2018.134839