В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 02.00.04 «Фізична хімія».

Прийом документів до аспірантури та зарахування проводиться 2 рази на рік: весняний набір – прийом документів до 10 березня, зарахування — 1 травня; осінній набір – прийом документів до 10 вересня, зарахування  — 1 листопада

На термін навчання аспіранти забезпечуються гуртожитком.

Вступники складають такі іспити:

 • Спеціальність — «фізична хімія».
 • Філософія.
 • Іноземна мова.
 • Реферат на задану тему у випадку відсутності наукових праць.

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури:

 • Заява вступника на ім`я директора
 • Особовий листок з обліку кадрів.
 •  Копія диплома (та додаток до диплома) про вищу освіту.
 • Медична довідка (форма № 086/о).
 • Список наукових праць або реферат.
 • 2 фотокартки (3 × 4 см).
 • Довідка про розмір середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах).
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 • Примітка:  оригінали документів (паспорт та диплом про вищу освіту) подаються вступником особисто;З питань аспірантури звертатися:
  Вчений секретар  Інституту
  к.х.н., с.н.с. Мелешевич Світлана Іванівна
  Телефон: (+380-44) 452-93-29
  Факс: (+380-44) 452-93-27
  E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

Захист дисертацій співробітників Інституту

 • Давидов Валентин ІвановичФизико-химические свойства и применение энтеросорбентов на основе синтетических активных углей: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1991. – 284 с.
 • Хайнаков Сергій АндріойвичСинтез, технология приготовления и изучение свойств неорганических сорбентов на основе гидратированных оксидов титана и циркония: Дис. канд.техн.наук. – Київ, 1992. — 173 с.
 • Бакалінська Ольга МиколаївнаПолучение и физико-химические свойства углеродных сорбентов с ковалентно-иммобилизированными биопрепаратами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 173 с.
 • Мелешевич Світлана ІванівнаИонная и молекулярная сорбция на силико-полиметилсилоксанах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 211 с.
 • Шимановська Валентина ВасилівнаФізико-хімічні основи технології одержання особливо чистого діоксину титану з солянокислих розчинів ТіСL4:Дис. канд. техн. наук. – Київ,1993. — 162 с.
 • Сухоребра Світлана АрнольдовнаДослідження сорбції молібдену (VI), вольфраму (VI), ванадію (V), германію (IV) і ферроціанідів неорганічними іонітами на основі гідроксофосфатів титану та цирконію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1996. – 175 с.
 • Зайцева Ганна МиколаївнаВластивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P – вмісними реагентами: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1998. – 148 с.
 • Марушко Сергій ЗеноновичСинтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів «активне вугілля – полімер». Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1999. – 146 с.
 • Романова Ірина ВікторівнаКомплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2000. – 140 с.
 • Ледовських Олександр ВолодимировичМоделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового активування: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2000. – 126 с.
 • Халявка Тетяна ОлександрівнаФотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2002. – 183 с.
 • Копил Світлана АнатоліїївнаОкисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 136 с.
 • Духно Ірина МихайлівнаСинтез та електродонорні  властивості N-, O-вмісного активного вугілля: Дис.канд.хім.наук.- Київ, 2004 – 160 с.
 • Мітченко Андрій ОлександровичВдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 116 с.
 • Сич Наталія ВолодимирівнаВдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2005. – 155 с.
 • Журавльов Ігор ЗахаровичЗоль-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему:  Дис. канд. хім.наук.- Київ, 2005. – 175 с.
 • Кравченко Оксана ВалеріївнаКомплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими на поверхні полімерів та силохрому:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 173с.
 • Хохлов Андрій ВікторовичРозробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 139 с.
 • Зайцева Ганна ОлександрівнаІоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2008. — 148 с.
 • Іванова Ольга МиколаївнаОсобливості регенерації слизової оболонки носа у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  Дис. канд.мед.наук.- Київ, 2007. – 146 с.
 • Закутевський Олег ІгоровичЗакономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 194 с.
 • Чепурна Ірина КонстянтинівнаСинтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 172 с.
 • Пострелко Валентин МихайловичСиндром залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: клінічна епідеміологія та лікування: Дис. д-ра мед.наук.- Київ, 2010. – 257 с.
 • Васильєва Ганна ВолодимирівнаФізико-хімічні процеси вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів неорганічними сорбентами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2010 – 128 с.
 • Пузій Олександр МихайловичГетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів: Дис. д-ра хим. наук — Київ, 2011. — 306 с.
 • Сегеда Тетяна ПрокопівнаУльтраструктурна характеристика патології мікроциркуляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Дис. д-ра біол. наук — Київ, 2011. — 274 с..
 • Литвин Наталія СтепанівнаМеханохімія складних оксидних систем на основі сполук молібдену та ванадію:Дис. канд. хім. наук.-Київ, 2011 – 170 с.
 • Редькіна Антоніна ВолодимирівнаСинтез та властивості мікро/мезопоруватих систем на основі оксидів кремнію, титану і ванадію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2012 – 189 с.
 • Гончаров Віталій ВікторовичФізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис. канд. хім. наук. — Київ, 2013. — 187 c.
 • Фарбун Ірина АнатоліївнаЦитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 144 с.
 • Пенделюк Оксана ІванівнаЗмішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 134 с.
 • Бражник Дмитро ВікторовичХімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo:Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2014 – 160 с.
 • Тичина Сергій ОлександровичСтруктурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 172 с.
 • Бодюл Наталія СергіївнаОлігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε–капролактам на твердих кислотах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 129 с.
 • Іньшина Олена ІгорівнаСинтез та властивості сильнокислотних ZrO2-SiO2 і ZrO2-SiO2 – Al2O3 оксидів: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2016 – 130 с.