Аспірантура

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2021 р.

Вступні випробування: спеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь:
Тел. (044) 594-02-40 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

Детальна інформації правил вступу в аспірантуру: 

Правила прийому в аспірантуру

Захист дисертацій співробітників Інституту

 • Давидов Валентин ІвановичФизико-химические свойства и применение энтеросорбентов на основе синтетических активных углей: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1991. – 284 с.
 • Хайнаков Сергій АндріойвичСинтез, технология приготовления и изучение свойств неорганических сорбентов на основе гидратированных оксидов титана и циркония: Дис. канд.техн.наук. – Київ, 1992. – 173 с.
 • Бакалінська Ольга МиколаївнаПолучение и физико-химические свойства углеродных сорбентов с ковалентно-иммобилизированными биопрепаратами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 173 с.
 • Мелешевич Світлана ІванівнаИонная и молекулярная сорбция на силико-полиметилсилоксанах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 211 с.
 • Шимановська Валентина ВасилівнаФізико-хімічні основи технології одержання особливо чистого діоксину титану з солянокислих розчинів ТіСL4:Дис. канд. техн. наук. – Київ,1993. – 162 с.
 • Сухоребра Світлана АрнольдовнаДослідження сорбції молібдену (VI), вольфраму (VI), ванадію (V), германію (IV) і ферроціанідів неорганічними іонітами на основі гідроксофосфатів титану та цирконію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1996. – 175 с.
 • Зайцева Ганна МиколаївнаВластивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P – вмісними реагентами: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1998. – 148 с.
 • Марушко Сергій ЗеноновичСинтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів «активне вугілля – полімер». Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1999. – 146 с.
 • Романова Ірина ВікторівнаКомплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2000. – 140 с.
 • Ледовських Олександр ВолодимировичМоделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового активування: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2000. – 126 с.
 • Халявка Тетяна ОлександрівнаФотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2002. – 183 с.
 • Копил Світлана АнатоліїївнаОкисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 136 с.
 • Духно Ірина МихайлівнаСинтез та електродонорні  властивості N-, O-вмісного активного вугілля: Дис.канд.хім.наук.- Київ, 2004 – 160 с.
 • Мітченко Андрій ОлександровичВдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 116 с.
 • Сич Наталія ВолодимирівнаВдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2005. – 155 с.
 • Журавльов Ігор ЗахаровичЗоль-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему:  Дис. канд. хім.наук.- Київ, 2005. – 175 с.
 • Кравченко Оксана ВалеріївнаКомплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими на поверхні полімерів та силохрому:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 173с.
 • Хохлов Андрій ВікторовичРозробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 139 с.
 • Зайцева Ганна ОлександрівнаІоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2008. — 148 с.
 • Іванова Ольга МиколаївнаОсобливості регенерації слизової оболонки носа у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  Дис. канд.мед.наук.- Київ, 2007. – 146 с.
 • Закутевський Олег ІгоровичЗакономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 194 с.
 • Чепурна Ірина КонстянтинівнаСинтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 172 с.
 • Пострелко Валентин МихайловичСиндром залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: клінічна епідеміологія та лікування: Дис. д-ра мед.наук.- Київ, 2010. – 257 с.
 • Васильєва Ганна Володимирівна Фізико-хімічні процеси вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів неорганічними сорбентами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2010 – 128 с.
 • Пузій Олександр Михайлович Гетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів: Дис. д-ра хим. наук – Київ, 2011. — 306 с.
 • Сегеда Тетяна Прокопівна Ультраструктурна характеристика патології мікроциркуляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Дис. д-ра біол. наук – Київ, 2011. — 274 с..
 • Литвин Наталія Степанівна Механохімія складних оксидних систем на основі сполук молібдену та ванадію:Дис. канд. хім. наук.-Київ, 2011 – 170 с.
 • Редькіна Антоніна Володимирівна Синтез та властивості мікро/мезопоруватих систем на основі оксидів кремнію, титану і ванадію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2012 – 189 с.
 • Гончаров Віталій Вікторович Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 187 c.
 • Фарбун Ірина Анатоліївна Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 144 с.
 • Пенделюк Оксана Іванівна Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 134 с.
 • Бражник Дмитро Вікторович Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo:Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2014 – 160 с.
 • Тичина Сергій Олександрович Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 172 с.
 • Бодюл Наталія Сергіївна Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε–капролактам на твердих кислотах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 129 с.
 • Іньшина Олена Ігорівна Синтез та властивості сильнокислотних ZrO2-SiO2 і ZrO2-SiO2 – Al2O3 оксидів: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2016 – 130 с.
 • Милін Артур Миколайович Каталітичний ситнез етил лактату і молочної
  кислоти на основі гліцерину:
  Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018 – 130 с.
 • Сачук Олена Володимирівна Вплив механохімічної та ультразвукової
  обробок на властивості бінарних систем на основі оксидів Zn, Ce та Mo:
  Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018 – 162 с.
 • Кізюн Олена Валеріївна Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2019 – 170 с.
 • Романова Ірина Вікторівна Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом: Дис. докт. хім. наук.- Київ, 2019 – 296 с.
 • Діюк Олена Адамівна Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2020 – 192 с.
 • Бондаренко Марина Василівна Вплив домішок вуглецю та сірки на фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості діоксиду титану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2021 – 180 с.