Міжнародні проекти та програми

Міжнародні проекти та програми

 

 INTAS:

 • Розробка нових типів активованого вугілля, неорганічних оксидів і фосфатів, які виступають як селективні сорбенти і носії для каталізаторів, та їх використання в промисловості. Партнери – Іспанія, Голландія, Великобританія, Молдова, Росія. 93-272-Ext, 1994-1997
 • Очистка вихідних газів та стічних вод за допомогою хімічно модифікованих неорганічних іонітів та активованого вугілля. Партнери- Франція, Португалія, Великобританія, Бєларусь, Молдова. 94-3608, 1995-1997.
 • Мікробіологічна та адсорбційна очистка забрудненої води та стоків від важких металів і радіонуклідів. Партнери – Великобританія, ФРН, Норвегія, Молдова, Росія. 94-3134, 1995-1997.
 • Взаємодія на поверхні розділу кров – біоматеріал та біосумісність штучних органів і допоміжних пристроїв. Партнери – Великобританія, ФРН, Данія, Росія, Узбекистан. 94-3033, 1995-1997.
 • Розробка та впровадження нових біосумісних ангіопластичних хірургічних стентів. Партнер – Великобританія. 95- IN/UA-0038, 1996-1998.
 • Очищення грунтів та дрібнодисперсних суспензій від пестицидів, важких металів і радіонуклідів сорбційним та комбінованим сорбційно-флотаційним засобом. Партнер – Великобританія. 95-IN/UA0132, 1996-1998.
 • Знешкодження промислових викидів в навколишнє середовище в газовій та рідинній фазі за допомогою каталітичних систем, нанесених на модифіковані сорбенти». Партнери – США, Іспанія. 95-IN/UA-0141, 1996-1998.
 • Формування та розвиток мікропоруватості в прекурсорах та активованому вугіллі на основі піролізованих полімерів, які призначені для розділення та концентрування метану. Партнер – Великобританія. 96-IN/UA-1023, 1997-1999
 • Очищення води для харчових технологій. Партнери – Німеччина, Румунія, Молдова. №00174, 2001-2003.

 

 CRDF:

 • Розробка сорбентів і неорганічних іонообмінників для знешкодження відходів атомної промисловості, включаючи очистку ґрунтових вод, ґрунтів, сховищ відходів, а також для видалення радіонуклідів з організму людини та тварин. Партнер – США. UC2-292, 1996-1997.
 • Вивчення механізмів селективної іонообмінної сорбції на композиційних матеріалах. Партнер – США. UC1-371, 1998-1999.
 • Біосумісні сенсори на основі вуглецевих сорбентів. Партнер –США. UC2-2418, 2002-2005.
 • Поруваті модифіковані вуглецеві матеріали та електрохімічні системи для відновлення енергії. Партнер – США. UKE2-9014-KV-09, 2009-2012

 

NATO:

 • №972465, 1999 – 2000
  Розробка та вивчення нових сорбентів для вирішення екологічних проблем. Партнери –США, Греція.
 •  №974136, 2000-2001
  Розробка та вивчення нових сорбентів для вирішення екологічних проблем. Партнери – США, Греція.
 •   СLG №974769, 2000-2001
  Вивчення та наробка вуглецевих сорбентів для безпеки оточуючого середовища. Партнер – Іспанія.
 •  CLG № 979845, 2003-2005
  Фітосорбційне очищення грунтів від важких металів і радіонуклідів. Партнер – Великобританія.
 •  №977995, 2003-2005
  Нові сорбційно-фільтруючі матеріали для систем індивідуального захисту. Партнери – Великобританія, Греція.
 •  CLG №9795588, 2003-2005
  Активовані за допомогою фосфорної кислоти вуглецеві сорбенти для захисту довкілля. Партнер – Іспанія.
 •   №977984, 2004-2007
  Новий підхід до утилізації відходів у селективні сорбенти важких металів. Партнери – Португалія та Росія.

 

УНТЦ:

 • Нові неорганічні сферично гранульовані сорбенти. Партнери – Греція і США. №1739, 2001-2002
 • Нові експрес-методи для швидкого позалабораторного виявлення токсичних домішок в об’єктах навколишнього          середовища та соціально небезпечних фармакологічних речовин. Партнери – США, Греція, Франція. №3004, 2004-2006.
 • Створення композиційних аморфних матеріалів на основі діоксиду мангану. Партнер – Грузія. GR-85, 2003-2005.
 • Розробка та дослідження покриттів. Партнер – США. Р-209, 2005-2007.
 • Нові спеціальні методи для зовнішнього швидкого визначення мікродомішок соціально-небезпечних елементів в навколишньому середовищі. Партнери – ЄС, США. № 4819, 2009-2012.

  

НАН України – УНТЦ 

 • Розробка та конструювання накопичувачів енергії на основі нанорозмірних матеріалів для космічних застосувань. Партнери –ЄС, Канада, США. № 5500-1, 2012-2013

 

НАН України – Угорська академія наук

 • Синтез та дослідження колоїдно-хімічних властивостей дисперсних оксидів – перспективних компонентів ентеросорбентів.2013-2015 рр.

 

Міністерство освіти та науки України

 • Механізм взаємодії комплексів металів платинової групи з поверхнею активованих антрацитів як селективних адсорбентів з багатокомпонентних розчинів. Партнер –Польща. 2013-2015 рр.
 • Новітні сорбенти для вилучення аніонних форм токсикантів з питної води та стоків. Партнер – Індія. М 275/2004, 2004-2005
 • Створення та вивчення багатокомпонентних оксидних та вуглецево-оксидних систем як перспективних каталізаторів та адсорбентів. Партнер –Польща. М 36/2004, 2004-2005.
 • Новий підхід до утилізації відходів у селективні сорбенти важких металів. Партнер – Португалія. М 93/2004, 2004-2006

 

Міністерство освіти і науки України, державне агентство з питань науки інновацій та інформатизації України

 • Механохімічні синтези нових функціональних матеріалів для охорони навколишнього середовища. Партнер – Польща. М/ 97- 2009-2010.
 • Науково-технологічні дослідження мікробіологічної ремедіації нафтозабруднених ґрунтів. Партнер – Китай. М/ 8 -2009-2010.
 • Синтез нових неорганічних іонообмінників (титаносилікатів і діоксиду цирконію) та дослідження ефективності щодо видалення довгоживучих радіонуклідів (зокрема Cs,Sr) і токсичних аніонів з питної води та промислових стоків. Партнер – Болгарія. М /116 – 2009-2010.
 • Розробка основ сорбційної технології очистки рідких радіоактивних відходів з використанням високоселективних неорганічних іонітів. Партнер – Литва. М /162-2009-2010.
 • Нові гібридні матеріали на основі мінералів та біоактивних компонентів, корисні у медицині. Партнер – Словаччина. М /75 – 2010; М/327- 2011.
 • Одержання, дослідження характеристик та сорбційної здатності дешевого високопоруватого активованого вугілля з побічних продуктів переробки сільськогосподарської сировини. Партнер – Туреччина. М/ 70- 2010, М/380-2011.
 • Сучасні прогресивні мікропоруваті та мезопоруваті адсорбенти для використання в сорбційних технологіях. Партнер –Китай. М/257-2011; М/79-2012.
 • Приготування активованого вугілля, отриманого за допомогою фосфорнокислотної активації відходів сільськогосподарської переробки, його використання для вилучення важких металів та вдосконалення каталізаторів на основі перехідних металів. Партнер – Словенія. М/48-2013.

 

Договори про співробітництво з зарубіжними партнерами:

 • ІСПЕ НАН України – Краківсьский політехнічний інститут ім. Т. Костюшка (Польща).
 • ІСПЕ НАН України – Інститут каталізу та фізико-хімії поверхні ПАН ( Українсько-польська лабораторія).
 • ІСПЕ НАН України – Білоруський державний медичний університет
 • ІСПЕ НАН України – Інститут екології академії наук провінції Шаньдун, Китай