ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС

І ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНСТИТУТ

  1. Назва й адреса:

Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України (ІСПЕ НАН України)
Адреса: вул. Генерала Наумова, 13, м. Київ 03164, Україна
Факс: (044) 594-01-38
Е-mail: ispe@ispe.kiev.ua
Адреса офіційного сайту: https://ispe.kiev.ua

2. Академічний календар

Освітня-наукова програма здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 Хімія (спеціалізація – фізична хімія) реалізується згідно з навчальним планом, що схвалюється на Вченій раді та затверджується директором Інституту.

3. Загальний опис Інституту.

Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України (далі – Інститут) є державною науковою бюджетною установою, що перебуває у віданні Національної академії наук України і входить до складу Відділення хімії НАН України.
Інститут заснований у 1991 році та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у природничих галузях науки, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів.
Відповідно до постанови Президії НАН України від 14.11.2018 року №327 Інститут віднесено до категорії «А».
За результатами державної атестації (2020 рік) Інститут віднесено до першої класифікаційної групи з рейтинговою оцінкою 4,35.
У структурі Інституту:

4 наукових відділи (три з яких очолюють члени-кореспонденти НАН України):

  • відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, 
  • відділ окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів,
  • відділ нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії,
  • відділ гетерогенного кислотно-основного каталізу;

науково-технічні і науково-організаційні підрозділи: відділ бухгалтерського обліку, звітності та фінансово-економічної діяльності, служба охорони праці, відділ  кадрів, науково-технічна бібліотека, науково-технічний архів, відділ матеріально-технічного забезпечення, служба головного механіка, служба головного енергетика, господарський відділ.

Інститут продовжує і розвиває багатолітні традиції підготовки наукових кадрів на базі наукових шкіл ІСПЕ НАН України: наукова школа чл.-кор. НАН України, д.х.н., професора В.В. Брея «Гетерогенний кислотно-основний каталіз»; наукова школа чл.-кор. НАН України, д.х.н., професора В.О. Зажигалова «Реакції селективного перетворення насичених вуглеводнів в цінні органічні продукти та створення наукових засад альтернативних методів синтезу нанодисперсних функціональних матеріалів»; наукова школа чл.-кор. НАН України, д.х.н., с.н.с. Ю.А. Малєтіна «Пошук і розробка наноструктурних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії».

До навчання аспірантів в ІСПЕ НАН України залучені високопрофесіональні науковці, які мають наукове та вчене звання: 5 докторів наук, із них 3 члени-кореспонденти та 2 професори, 2 кандидати наук, із них 1 доцент. Індекс цитування викладачів у Scopus – від 4 до 15. Про належну кваліфікацію усіх викладачів свідчать також їх публікації у високорейтингових наукових виданнях. Науково-педагогічні працівники кожні 5 років проходять атестацію і щорічно звітують про свою науково-педагогічну діяльність.

Інститут має потужне матеріально-технічне забезпечення. Здобувачі можуть користуватися науковим обладнанням, що дозволяє виконувати дослідження на високому рівні. Це, насамперед, імпульсний спектрометр електронного парамагнітного резонансу BRUKER ELEXSYS E580 FT/CW та газо-адсорбційний аналізатор Autosorb 6B фірми Quantachrome, що входять до центру колективного користування. Для проведення наукових досліджень використовується інше устаткування, а саме: планетарний млин Pulverisette 6, спектрофотометр ULAB 101, атомно-абсорбційний спектрометр Shimadzu AA-6300, спектрофотометр Shimadzu UV-2450, сфера диффузного відбиття Shimadzu ISR-240, атомно-абсорбційний спектрометр SELMI C-115-M1, рентгено-флуоресцентний спектрометр ELVAX СЕР-01, спектрофотометр Specord M-40, мас-спектрометр МХ 7304А, хроматограф Agilent 7820A, фотометр КФК-3-01, Environmental shaker ES-20, унікальна фотокаталітична установка з внутрішнім джерелом випромінювання для дослідження нанесених та металічних каталізаторів (модель промислового реактора).

ІІ ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ

ЄКТС – ECTS (з англ. – European Credit Transfer System) – європейська кредитно-трансфертна система, розроблена за сприяння Європейської Комісії з метою забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання слухачів, їх академічного визнання. Система може використовуватися усередині навчального закладу, між навчальними закладами однієї країни, а також між закладами-партнерами з різних країн. Система ECTS базується на обліку обсягу навчальної роботи, виконаної слухачем; допускає накопичення кредитів та їх здатність до перезарахування в європейському освітянському просторі; передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, покликана сприяти мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за кордоном.

Академічний календар – календарні терміни навчального процесу та вивчення окремих дисциплін протягом академічного року.

Європейський простір вищої освіти – побудова єдиної стандартизованої системи навчання, що дає змогу підвищити зайнятість і мобільність громадян країн-учасниць, визначити рівні та гарантії якості навчальних програм, зробити більш привабливою для слухачів і викладачів з інших країн систему загальноєвропейської вищої освіти. Цей процес отримав назву Болонського процесу.

Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. Кредит є відносною одиницею і вимірює час, у середньому необхідний слухачу для засвоєння змістового модуля. Кредит враховує всі форми навчального навантаження слухача: аудиторні заняття, самостійну роботу, підготовку до екзаменів, науково-дослідницьку роботу тощо.

Кваліфікація – присуджені закладом освіти звання або ступінь, зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення освітньо-наукової програми.

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який може бути засвоєний за 30 годин навчального часу (сума годин аудиторної, самостійної роботи слухача, контрольних заходів на тиждень).

Кредит ECTS – одиниця вимірювання навчального навантаження слухача. ECTS-кредити відображають навантаження слухача за відповідним курсом.

Навчальний план – основний нормативний документ, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Він складений на підставі освітньо-професійної програми та структурно – логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл залікових кредитів між дисциплінами, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, стажування) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-наукової програми підготовки і затверджується керівником закладу.

Програма навчання – перелік навчальних дисциплін, необхідних для надання слухачу освіти.

Ціна кредиту – виражене в академічних годинах навантаження слухача з конкретної спеціальності, що фіксує обсяг виконання слухачем навчального навантаження (трудомісткість).

Якість вищої освіти – відповідність вищої освіти як соціальної системи соціально-економічним потребам, інтересам особи, суспільства і держави, що відображає компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби, так і потреби суспільства.