Нормативно-правове забезпечення

Нормативна база:

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2023р. №502 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів”.
 15. Наказ МОН від 06 березня 2024 року № 266 “Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році”

Нормативно-правове забезпечення ІСПЕ НАНУ:

 1. Кодекс академічної доброчесності.
 2. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної. допомоги та матеріального заохочення здобувачам в ІСПЕ НАНУ.
 3. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу.
 4. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти.
 5. Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм.
 6. Положення про гаранта науково-освітньої діяльності.
 7. Положення про організацію освітньо-наукового процесу здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії.
 8. Положення про педагогічну практику.
 9. Положення про політику попередження з сексуальними домоганнями.
 10. Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін.
 11. Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності.
 12. Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін.
 13. Порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті.
 14. Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти.
 15. Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату.
 16. Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій.
 17. Антикорупційна програма.
 18. Положення про комісію з наукової етики.
 19. Положення про порядок направлення на стажування.
 20. Положення про науково-технічну бібліотеку.
 21. Положення про науково організаційний відділ.
 22. Стратегія розвитку Інституту на 2021 – 2025 рр.
 23. Положення про апеляційну комісію.
 24. Положення про приймальну комісію.
 25. Положення про стипендіальну комісію.
 26. Статут Інституту.
 27. Положення про раду молодих вчених.
 28. Положення про організацію роботи з охорони праці.
 29. Положення про систему управління пожежною безпекою.
 30. Положення про порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної допомоги.
 31. Положення про комісію з питань евакуації.
 32. Положення про обєктову комісію з питань надзичайних ситуацій.
 33. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософіїв ІСПЕ.