Аспірантура

Здійснюється підготовка докторів філософії за спеціальністю 102 Хімія. Форма навчання – денна і заочна.

До аспірантури на конкурсних засадах приймаються особи, які здобули вищу освіту освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Прийом документів – з 12 серпня до 09 вересня 2024 року.

Вступні іспити – вересень 2024 року (за розкладом Президії НАН України).

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників – жовтень 2024 року.

Зарахування до аспірантури – 01 листопада 2024 року.

Вступники подають дослідницьку пропозицію/дослідницькі досягнення зі спеціальності 102 Хімія і складають такі іспити:

1. Зі спеціальності (в обсязі навчальної програми магістра або спеціаліста, яка відповідає спеціальності 102 Хімія).

2. З іноземної мови (на вибір) в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів.


Документи, які подають вступники до аспірантури:

1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/0.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Згідно Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого Наказом МОН від 06.03.2024р. №266, для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії потрібні результати єдиного фахового вступного випробування (ЄВІ). Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне складання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів.

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснює приймальна комісія закладів вищої освіти з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно. Основна сесія ЄВІ: 24 червня — 15 липня.

Важливо: вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

Приймальна комісія здійснює реєстрацію для складання вступних випробувань за умови особистої присутності вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Дистанційна реєстрація для участі в ЄВІ можлива лише за умови подання до приймальної комісії разом із комплектом реєстраційних документів анкети-заяви, на яку накладено кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) вступника.

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови:

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України:

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10.00 до 17.00)

телефон: +38(044) 278 8971

е-mail: aspiranturafl@ukr.net

http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

За довідками звертайтесь:
Тел. (050) 194 51 37 – відповідальна особа за роботу аспірантури в Інституті – Халамейда Світлана В’ячеславівна
E-mail: svkhal@ukr.net

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ЄКТС

Детальна інформації правил вступу в аспірантуру: 

Правила-прийому-до-аспірантури-_2023_compressed

Організація та забезпечення освітнього процесу

Нормативно правове забезпечення

Анонімне опитування аспірантів інституту

Вся наукова продукція аспірантів проходить перевірку на антиплагіат за допомогою програм Advego Plagiatus та Etxt Antiplagiat

Захист дисертацій співробітників Інституту

 • Давидов Валентин Іванович Физико-химические свойства и применение энтеросорбентов на основе синтетических активных углей: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1991. – 284 с.
 • Хайнаков Сергій Андріойвич Синтез, технология приготовления и изучение свойств неорганических сорбентов на основе гидратированных оксидов титана и циркония: Дис. канд.техн.наук. – Київ, 1992. – 173 с.
 • Бакалінська Ольга Миколаївна Получение и физико-химические свойства углеродных сорбентов с ковалентно-иммобилизированными биопрепаратами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 173 с.
 • Мелешевич Світлана Іванівна Ионная и молекулярная сорбция на силико-полиметилсилоксанах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1993. – 211 с.
 • Шимановська Валентина Василівна Фізико-хімічні основи технології одержання особливо чистого діоксину титану з солянокислих розчинів ТіСL4:Дис. канд. техн. наук. – Київ,1993. – 162 с.
 • Сухоребра Світлана Арнольдовна Дослідження сорбції молібдену (VI), вольфраму (VI), ванадію (V), германію (IV) і ферроціанідів неорганічними іонітами на основі гідроксофосфатів титану та цирконію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1996. – 175 с.
 • Зайцева Ганна Миколаївна Властивості та хіміко-аналітичне використання кремнеземів з іммобілізованими O-, N-, S-, P – вмісними реагентами: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 1998. – 148 с.
 • Марушко Сергій Зенонович Синтез і властивості композиційних сорбційних матеріалів «активне вугілля – полімер». Дис. канд. хім. наук.- Київ, 1999. – 146 с.
 • Романова Ірина Вікторівна Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2000. – 140 с.
 • Ледовських Олександр Володимирович Моделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового активування: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2000. – 126 с.
 • Халявка Тетяна Олександрівна Фотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2002. – 183 с.
 • Копил Світлана Анатоліїївна Окисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 136 с.
 • Духно Ірина Михайлівна Синтез та електродонорні  властивості N-, O-вмісного активного вугілля: Дис.канд.хім.наук.- Київ, 2004 – 160 с.
 • Мітченко Андрій Олександрович Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2004. – 116 с.
 • Сич Наталія Володимирівна Вдосконалення технологій одержання вуглецевих сорбентів з антрациту Донецького басейну:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2005. – 155 с.
 • Журавльов Ігор Захарович Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнезему:  Дис. канд. хім.наук.- Київ, 2005. – 175 с.
 • Кравченко Оксана Валеріївна Комплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими на поверхні полімерів та силохрому:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 173с.
 • Хохлов Андрій Вікторович Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії:  Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2006. – 139 с.
 • Зайцева Ганна Олександрівна Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2008. — 148 с.
 • Іванова Ольга Миколаївна Особливості регенерації слизової оболонки носа у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:  Дис. канд.мед.наук.- Київ, 2007. – 146 с.
 • Закутевський Олег Ігорович Закономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 194 с.
 • Чепурна Ірина Констянтинівна Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію: Дис. канд.хім.наук.- Київ, 2009. – 172 с.
 • Пострелко Валентин Михайлович Синдром залежності від алкоголю в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: клінічна епідеміологія та лікування: Дис. д-ра мед.наук.- Київ, 2010. – 257 с.
 • Васильєва Ганна Володимирівна Фізико-хімічні процеси вилучення продуктів ініційованого поділу 235U із водних розчинів неорганічними сорбентами: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2010 – 128 с.
 • Пузій Олександр Михайлович Гетероатоми фосфору в хімії вуглецевих адсорбентів: Дис. д-ра хим. наук – Київ, 2011. — 306 с.
 • Сегеда Тетяна Прокопівна Ультраструктурна характеристика патології мікроциркуляції в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: Дис. д-ра біол. наук – Київ, 2011. — 274 с..
 • Литвин Наталія Степанівна Механохімія складних оксидних систем на основі сполук молібдену та ванадію:Дис. канд. хім. наук.-Київ, 2011 – 170 с.
 • Редькіна Антоніна Володимирівна Синтез та властивості мікро/мезопоруватих систем на основі оксидів кремнію, титану і ванадію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2012 – 189 с.
 • Гончаров Віталій Вікторович Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 187 c.
 • Фарбун Ірина Анатоліївна Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 144 с.
 • Пенделюк Оксана Іванівна Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2013 – 134 с.
 • Бражник Дмитро Вікторович Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo:Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2014 – 160 с.
 • Тичина Сергій Олександрович Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 172 с.
 • Бодюл Наталія Сергіївна Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε–капролактам на твердих кислотах: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2015 – 129 с.
 • Іньшина Олена Ігорівна Синтез та властивості сильнокислотних ZrO2-SiO2 і ZrO2-SiO2 – Al2O3 оксидів: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2016 – 130 с.
 • Милін Артур Миколайович Каталітичний ситнез етил лактату і молочної
  кислоти на основі гліцерину:
  Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018 – 130 с.
 • Сачук Олена Володимирівна Вплив механохімічної та ультразвукової
  обробок на властивості бінарних систем на основі оксидів Zn, Ce та Mo:
  Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018 – 162 с.
 • Кізюн Олена Валеріївна Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2019 – 170 с.
 • Романова Ірина Вікторівна Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом: Дис. докт. хім. наук.- Київ, 2019 – 296 с.
 • Діюк Олена Адамівна Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2020 – 192 с.
 • Бондаренко Марина Василівна Вплив домішок вуглецю та сірки на фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості діоксиду титану: Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2021 – 180 с.
 • Федоришин  Олександр Сергійович Вуглецьвмісні кислотні каталізатори для  переестерифікації  рослинних  олій  етанолом:  Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2021 – 129 с.
 • Ковальчук Ірина Андріївна Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами: Дис. докт. хім. наук.- Київ, 2021 – 342 с.