Ю.А.Малєтін висунутий Вченою радою Інституту на участь у виборах члена – кореспондента НАН України за спеціальністю «Нанохімія»

У зв’язку з оголошенням Національною академією наук України виборів на вакансії дійсних членів (академіків) та  членів – кореспондентів НАН України (газета «Урядовий кур’єр» від 12.01.2021р. №6 (6874) Вчена рада Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України на засіданні 4 лютого 2021 року, протокол №1,  висунула кандидатуру доктора хімічних наук МАЛЄТІНА Юрія Андрійовича, завідувача відділом нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії, відомого спеціаліста в галузі наноструктурних матеріалів  для енергонакопичувальних систем, для обрання у члени – кореспонденти НАН України за спеціальністю «Нанохімія».

Довідка

про наукову діяльність завідувача відділом наноструктурних вуглецевих матеріалів для  акумулювання енергії Інституту сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

МАЛЄТIН ЮРIЙ АНДРIЙОВИЧ

Малєтiн Ю.А., 1949 р. народження, доктор хімічних наук (1990 р.), старший науковий співробітник (1986 р.), закінчив Московський державний університет iм. М.В. Ломоносова (1971 р.), працює в Національній академії наук України з 1973 року (до 2002 р. – в Інституті загальної та неорганічної xiмiї iм. В.I. Вернадського, з 2002 по 2008 рр. – в Національному технічному університеті України «КПI», i з вересня 2008 р. до н/ч – в Інституті сорбції та проблем ендоекологiї).


Малєтiн Ю.А. – фахівець в області неорганічної хімії, хiмiчної кiнетики i механiзмiв хімічних реакцій, а в oстaннi 20 pокiв також в області нанохімії, зокрема в області синтезу наноструктурованих матеріалів, розробки та використання їх композитів для систем акумулювання електричної енергії.


Основнi напрями наукової дiяльностi:
• синтез i дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей комплексних сполук 3d-перехiдних металів з органічними лігандами;
• дослiдження кiнетики i механiзму окислювально-вiдновних реакцiй за участю стабiльних радикалів;
• розробка теоретичних основ реакцiй дисоцiативного переносу електрона;
• розробка неводних електролiтiв для електролiтичних конденсаторiв;
• синтез і розробка наноструктурованих матеріалів та їх використання для акумулювання електричної енергії в суперконденсаторах та їх гібридах з Li-іонними акумуляторами;
• організація дослідно-промислового виробництва суперконденсаторів та їх гібридів різних номіналів для ряду сфер застосування.

Paннi роботи Ю.А. Малєтiна присвяченi дослiдженню процесiв комплексоутворення 3d-перехiдних металiв з органiчними лiгандами, вивченню кiнетики i механiзму їх окислювально-вiдновних перетворень, зокрема, за участю стабільних радикалiв. Цикл робiт в цьому напрямi був представлений як докторська дисертацiя, яка була захищена в жовтнi 1989 року в Iнститутi хiмiчної фiзики РАН.

В oстaннi 20 pокiв пiд керiвництвом Ю.А. Малєтiна успiшно ведуться роботи по створенню фiзико-хiмiчних основ i технiчних рiшень, спрямованих на розробку нового типу накопичувачiв електричної eнepriї – суперконденсаторiв та їх гібридів с Li-іонними акумуляторами. Велика частина цих наукових дослiджень i розробок Ю.А. Малєтiна безпосередньо пов’язана з розвитком наноструктурованих вуглецевих матерiалiв, якi здатнi ефективно накопичувати великий електричний заряд i розряджатися iмпульсами великої питомої потужностi. Безперечну науково-технiчну новизну мають також розробки Ю.А. Малєтiна i його спiвробiтникiв по зменшенню внутрiшнього опору суперконденсаторiв, зокрема, за рахунок узгодження розмiру нанопор у матерiалi електроду i розмiру частинок в розчинi електроліту. Цi розробки захищенi численними патентами на винаходи, зокрема опубліковано 17 мiжнародних патентiв i заявок на патенти.

Дослiдження Ю.А. Малєтiна по розробцi фiзико-хiмiчних основ створення суперконденсаторiв i по виготовленню їх експериментальних зразкiв добре вiдомi у нас в кpaїнi i за кордоном, дослiднi зразки суперконденсаторiв пройшли випробування у провiдних науково-технiчних центрах США (Нацiональна лабораторiя Айдахо, Університет Уейн в Детройті, Iнститут транспортних дослiджень в Каліфорнії, компанiя Ігл Пічер i компанiя JME в Клівленді), Швеції (Дослiдницький центр компанiї АВВ), Укpaїни (Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона) та iн. Результати незалежних випробувань підтверджують передовий рівень робіт Ю.А. Малєтіна в порівнянні з усіма відомими аналогами.

Ю.А. Малєтiн активно займається пiдготовкою наукових кадрiв – вiн був одним з органiзаторiв Малої Академії наук, протягом 13 pокiв читав лекцiї з неорганiчної i фiзичної хiмiї у Вищiй школi, пiд його керiвництвом захищено 5 кандидатських дисертацiй, в даний час пiд його керiвництвом два здобувача готують до захисту дисертаційні роботи. Ю.А. Малєтiн веде достатньо насичену науково-органiзацiйну роботу. Протягом 4 pокiв вiн був членом редколегiї мiжнародного наукового журналу “Inorganic Chemistry Communication”, впродовж багатьох pокiв був членом наукової ради НАН України з проблеми «Неорганiчна хiмiя», членом Королiвського хiмiчного товариства Великобританiї, членом експертної комiciї по хiмiї ВАК України, а також в 2020 р. членом Комісії конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» Національного фонду досліджень України. Як запрошений іноземний лектор працював в Університеті Східної Англії і Національному Університеті Сінгапуру. Зараз він є членом редколегiї журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», рецензентом журналів Carbon та Electrochіmica Acta, а також членом міжнародної консультаційної ради Латвійського державного інституту хімії деревини.

Ю.А.Малєтiн – автор 138 наукових робiт, якi опублiкованi у провiдних наукових журналах, з яких 38 – в зарубiжних виданнях (“Applied Physics А”, “Electroanalytical Chemistry”, “Chemical Physics”, “Inorganica Chimica Acta”, “International Journal of Chemical Kinetics”, “Journal of Power Sоurсеs”, “Polyhedron”, та iн.), а також 39 авторських свiдоцтв i патентiв на винаходи. Biн опублiкував 2 одноосiбні наукові огляди. Ю.А. Малєтiн багато разiв брав участь в мiжнародних конгресах i конференцiях, де він виступав з усними і пленарними доповiдями.

При безпосередній участi Ю.А. Малєтiна було створено науково-виробниче ТОВ «Юнаско-Україна», яке активно спiвробiтничає з рiзними науковими i технiчними органiзацiями i компанiями України i за кордоном, результатом цього є, зокрема, організація в м. Хмельницькому дослiдного виробництва суперконденсаторiв і гібридних пристроїв. Під керівництвом Ю.А. Малєтiна в останні роки було виконано кілька мiжнародних наукових проєктiв (УНТЦ, INTAS, СRDF, FP7) і 5 конкурсних проєктів НАН України.

В даний час під науковим керівництвом Ю.А Малєтіна виконуються 3 Європейських проєкта за програмою Горизонт-2020 (TEESMAT, ASTRABAT i SIMBA).

В грудні минулого року проєкт «Розширення та організація нового виробництва накопичувачів енергії (акумуляторів) із суперконденсаторами» був включений Кабінетом Міністрів України в перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 р. (розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. №1581-р).