30 років ІСПЕ НАНУ

3 червня 2021 року в великому конференц-залі Інституту відбулися Урочисті збори  з нагоди 30 – річчя створення Інституту. На цьому святковому заході були присутні співробітники та ветерани Інституту,  а також академік-секретар Відділення хімії НАН України академік НАН України Микола Тимофійович Картель та учений секретар Відділення хімії к.б.н. Оксана Іванівна Дзюба.

Директор Інституту чл.-кор. НАН України Володимир Вікторович Брей привітав присутніх з цією знаменною датою, відзначивши, що Інститут було збудовано за роки незалежної України. Далі він  зробив змістовну доповідь, в якій згадав  про історію Інституту, подякував усім, хто був причетний  до його створення, навів приклади найважливіших досягнень та окреслив подальші перспективи наукової діяльності Інституту. 

Зі словами привітання виступив академік-секретар ВХ НАН України М.Т. Картель. Він також поділився своїми спогадами про яскраві моменти створення Інституту.

Завідувачі відділів д.х.н. Ірина Вікторівна Романова, чл.-кор. НАН України Валерій Олексійович Зажигалов, чл.-кор. НАН України Юрій Андрійович Малєтін зробили цікаві повідомлення про минуле, сьогодення та плани на майбутнє своїх відділів.

Зі спогадами  виступили також ветерани Інституту д.х.н. Юрій Олександрович Тарасенко та д.х.н. С.О. Кириллов, які багато років очолювали наукові відділи Інституту.

Приємним моментом Урочистих зборів було нагородження співробітників Інституту та молодих кандидатів наук нагородами Президії НАН України, грамотами Відділення хімії НАН України та грамотами Інституту.

Виступне слово
Вітання директора Інституту чл.-кор. НАН України Володимира Вікторовича Брея
Урочисті збори
Спогади М.Т. Картеля
Спогади академіка-секретаря ВХ НАН України М.Т. Картеля
Нагородження
Нагородження співробітників Інституту 

Вітаємо Ю. А. Малєтіна з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “нанохімія”

26 травня 2021р. Юрія Андрійовича Малєтіна доктора хімічних наук, завідувача відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України зі спеціальності “нанохімія”

Урочисті збори присвяченні 30-річчю створення Інституту

3 червня 2021р у конференц-залі Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України об 11.00 відбудуться Урочисті збори присвяченні 30-річчю створення Інституту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Відкриття урочистих зборів

Директор Інституту чл.-кор. НАН України В.В. Брей

 1. Доповідь про діяльність Інституту (чл.-кор. НАНУ В.В. Брей)
 2. Виступ зі спогадами
 3. Вручення грамот та відзнак співробітникам Інституту

Відзначення 100-річчя з дня народження члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.

Вчена рада Інституту на засіданні 2 квітня 2021 року прийняла рішення про відзначення у вересні 2021 року 100-річчя з дня народження видатного вченого, фундатора напрямку «екологічний каталіз», доктора хімічних наук, професора, члена – кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка.

Ю.А.Малєтін висунутий Вченою радою Інституту на участь у виборах члена – кореспондента НАН України за спеціальністю «Нанохімія»

У зв’язку з оголошенням Національною академією наук України виборів на вакансії дійсних членів (академіків) та  членів – кореспондентів НАН України (газета «Урядовий кур’єр» від 12.01.2021р. №6 (6874) Вчена рада Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України на засіданні 4 лютого 2021 року, протокол №1,  висунула кандидатуру доктора хімічних наук МАЛЄТІНА Юрія Андрійовича, завідувача відділом нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії, відомого спеціаліста в галузі наноструктурних матеріалів  для енергонакопичувальних систем, для обрання у члени – кореспонденти НАН України за спеціальністю «Нанохімія».

Довідка

про наукову діяльність завідувача відділом наноструктурних вуглецевих матеріалів для  акумулювання енергії Інституту сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

МАЛЄТIН ЮРIЙ АНДРIЙОВИЧ

Малєтiн Ю.А., 1949 р. народження, доктор хімічних наук (1990 р.), старший науковий співробітник (1986 р.), закінчив Московський державний університет iм. М.В. Ломоносова (1971 р.), працює в Національній академії наук України з 1973 року (до 2002 р. – в Інституті загальної та неорганічної xiмiї iм. В.I. Вернадського, з 2002 по 2008 рр. – в Національному технічному університеті України «КПI», i з вересня 2008 р. до н/ч – в Інституті сорбції та проблем ендоекологiї).


Малєтiн Ю.А. – фахівець в області неорганічної хімії, хiмiчної кiнетики i механiзмiв хімічних реакцій, а в oстaннi 20 pокiв також в області нанохімії, зокрема в області синтезу наноструктурованих матеріалів, розробки та використання їх композитів для систем акумулювання електричної енергії.


Основнi напрями наукової дiяльностi:
• синтез i дослiдження фiзико-хiмiчних властивостей комплексних сполук 3d-перехiдних металів з органічними лігандами;
• дослiдження кiнетики i механiзму окислювально-вiдновних реакцiй за участю стабiльних радикалів;
• розробка теоретичних основ реакцiй дисоцiативного переносу електрона;
• розробка неводних електролiтiв для електролiтичних конденсаторiв;
• синтез і розробка наноструктурованих матеріалів та їх використання для акумулювання електричної енергії в суперконденсаторах та їх гібридах з Li-іонними акумуляторами;
• організація дослідно-промислового виробництва суперконденсаторів та їх гібридів різних номіналів для ряду сфер застосування.

Paннi роботи Ю.А. Малєтiна присвяченi дослiдженню процесiв комплексоутворення 3d-перехiдних металiв з органiчними лiгандами, вивченню кiнетики i механiзму їх окислювально-вiдновних перетворень, зокрема, за участю стабільних радикалiв. Цикл робiт в цьому напрямi був представлений як докторська дисертацiя, яка була захищена в жовтнi 1989 року в Iнститутi хiмiчної фiзики РАН.

В oстaннi 20 pокiв пiд керiвництвом Ю.А. Малєтiна успiшно ведуться роботи по створенню фiзико-хiмiчних основ i технiчних рiшень, спрямованих на розробку нового типу накопичувачiв електричної eнepriї – суперконденсаторiв та їх гібридів с Li-іонними акумуляторами. Велика частина цих наукових дослiджень i розробок Ю.А. Малєтiна безпосередньо пов’язана з розвитком наноструктурованих вуглецевих матерiалiв, якi здатнi ефективно накопичувати великий електричний заряд i розряджатися iмпульсами великої питомої потужностi. Безперечну науково-технiчну новизну мають також розробки Ю.А. Малєтiна i його спiвробiтникiв по зменшенню внутрiшнього опору суперконденсаторiв, зокрема, за рахунок узгодження розмiру нанопор у матерiалi електроду i розмiру частинок в розчинi електроліту. Цi розробки захищенi численними патентами на винаходи, зокрема опубліковано 17 мiжнародних патентiв i заявок на патенти.

Дослiдження Ю.А. Малєтiна по розробцi фiзико-хiмiчних основ створення суперконденсаторiв i по виготовленню їх експериментальних зразкiв добре вiдомi у нас в кpaїнi i за кордоном, дослiднi зразки суперконденсаторiв пройшли випробування у провiдних науково-технiчних центрах США (Нацiональна лабораторiя Айдахо, Університет Уейн в Детройті, Iнститут транспортних дослiджень в Каліфорнії, компанiя Ігл Пічер i компанiя JME в Клівленді), Швеції (Дослiдницький центр компанiї АВВ), Укpaїни (Iнститут електрозварювання iм. Є.О. Патона) та iн. Результати незалежних випробувань підтверджують передовий рівень робіт Ю.А. Малєтіна в порівнянні з усіма відомими аналогами.

Ю.А. Малєтiн активно займається пiдготовкою наукових кадрiв – вiн був одним з органiзаторiв Малої Академії наук, протягом 13 pокiв читав лекцiї з неорганiчної i фiзичної хiмiї у Вищiй школi, пiд його керiвництвом захищено 5 кандидатських дисертацiй, в даний час пiд його керiвництвом два здобувача готують до захисту дисертаційні роботи. Ю.А. Малєтiн веде достатньо насичену науково-органiзацiйну роботу. Протягом 4 pокiв вiн був членом редколегiї мiжнародного наукового журналу “Inorganic Chemistry Communication”, впродовж багатьох pокiв був членом наукової ради НАН України з проблеми «Неорганiчна хiмiя», членом Королiвського хiмiчного товариства Великобританiї, членом експертної комiciї по хiмiї ВАК України, а також в 2020 р. членом Комісії конкурсу «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» Національного фонду досліджень України. Як запрошений іноземний лектор працював в Університеті Східної Англії і Національному Університеті Сінгапуру. Зараз він є членом редколегiї журналу «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», рецензентом журналів Carbon та Electrochіmica Acta, а також членом міжнародної консультаційної ради Латвійського державного інституту хімії деревини.

Ю.А.Малєтiн – автор 138 наукових робiт, якi опублiкованi у провiдних наукових журналах, з яких 38 – в зарубiжних виданнях (“Applied Physics А”, “Electroanalytical Chemistry”, “Chemical Physics”, “Inorganica Chimica Acta”, “International Journal of Chemical Kinetics”, “Journal of Power Sоurсеs”, “Polyhedron”, та iн.), а також 39 авторських свiдоцтв i патентiв на винаходи. Biн опублiкував 2 одноосiбні наукові огляди. Ю.А. Малєтiн багато разiв брав участь в мiжнародних конгресах i конференцiях, де він виступав з усними і пленарними доповiдями.

При безпосередній участi Ю.А. Малєтiна було створено науково-виробниче ТОВ «Юнаско-Україна», яке активно спiвробiтничає з рiзними науковими i технiчними органiзацiями i компанiями України i за кордоном, результатом цього є, зокрема, організація в м. Хмельницькому дослiдного виробництва суперконденсаторiв і гібридних пристроїв. Під керівництвом Ю.А. Малєтiна в останні роки було виконано кілька мiжнародних наукових проєктiв (УНТЦ, INTAS, СRDF, FP7) і 5 конкурсних проєктів НАН України.

В даний час під науковим керівництвом Ю.А Малєтіна виконуються 3 Європейських проєкта за програмою Горизонт-2020 (TEESMAT, ASTRABAT i SIMBA).

В грудні минулого року проєкт «Розширення та організація нового виробництва накопичувачів енергії (акумуляторів) із суперконденсаторами» був включений Кабінетом Міністрів України в перелік пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 р. (розпорядження КМУ від 16 грудня 2020 р. №1581-р).

30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України

11 січня 2021 року виповнюється  30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України було створено 11 січня  1991 року на базі Відділення сорбції і тонкого неорганічного синтезу та спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (розпорядження Ради міністрів УРСР від 11.01.1991, №7). Директором Інституту було призначено академіка НАН України В.В. Стрелка, який очолював Інститут впродовж  26 років.  До останніх днів життя він був Почесним директором та Радником при дирекції Інституту.

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут  було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. В 1997 році було  здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки прийнято в експлуатацію 4300 м2.

Інститут посідає провідні позиції у світовій науці по синтезу, вивченню та практичному застосуванню спеціалізованих вуглецевих, неорганічних, композиційних сорбентів та каталізаторів. В активі Інституту – неорганічні іоніти для глибокої очистки складних розчинів від небажаних домішок, насамперед, від важких металів і широкого спектру радіонуклідів; нові різновиди індивідуальних та гібридних вуглецевих сорбентів для енергонакопичувальних систем, сорбенти медичного застосування, а також селективні каталізатори для переробки відновлювальної сировини.

Наукова діяльність Інституту полягає у розвитку фундаментальних досліджень у галузі фізичної хімії, зокрема, з питань адсорбції, каталізу, медичних аспектів розробки та використання сорбційних методів та технологій, проблем збереження довкілля, енергонакопичувальних технологій. 

На даний момент наукова діяльність ІСПЕ НАН України зосереджена на таких наукових напрямах:

 • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
 • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
 • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини;
 • дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

Традиційним для Інституту є практична направленість його наукових досліджень, зокрема, на створення вуглецевих сорбентів медичного призначення, неорганічних іонообмінників для вилучення радіонуклідів та важких металів, ефективних каталізаторів для актуальних процесів переробки поновлювальної сировини, суперконденсаторів та гібридних електрохімічних систем.

За останні роки найважливішими є наступні науково-технічні розробки:

 • МЕДИЦИНА
  Вуглецевий гемосорбент «Карбон» нового покоління для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Проведено медико-біологічну оцінку та клінічні випробування сорбційних колонок для очищення крові поза організмом «ГЕМОСБЕЛ-К», споряджених вуглецевим гемосорбентом  «КАРБОН».
 • ЕКОЛОГІЯ
  –  Оксидні сорбенти для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, U(VI)).
  – Сорбційно-коагуляційний метод очистки рідких радіоактивних відходів, який апробовано на об’єкті «Укриття».
  – Дослідно-промисловий проникний реакційний бар’єр для запобігання радіоактивного забруднення підземних вод на хвостосховищі відходів уранового виробництва СГЗК в м. Жовті Води (спільно з ДП Укр НДПРІ промтехнології Міністерства енергетики та вугільної промисловості України)
 • ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  – Нові технології одержання етилацетату, н-бутанолу та 1,1-діетоксиетану з біоетанолу та новий НРРОа процес одержання пропілен оксиду (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»). В червні 2020 року проведено запуск НРРОа установки (2000 тон ПО/рік) на ТОВ «Карпатнафтохім» в м. Калуш.
  – Нетрадиційні способи (механохімія, сонохімія, іонна імплантація) одержання нових високоефективних каталізаторів окиснення органічних сполук та домішок органічних речовин у воді.
 • ЕНЕРГЕТИКА
  Універсальні накопичувачі електроенергії: суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами, що забезпечують високу питому потужність до 25 кВт/кг з низькою тепловтратою.
 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
  Біосорбційний композит «Грандетокс» для очищення ґрунту від пестицидів, який апробовано в польових умовах на посівах кукурудзи та цукрового буряка.

На сьогодні Інститут має досить потужний науковий колектив: 6 докторів наук, в тому числі 3 члени-кореспонденти НАН України,  та 31 кандидат наук. Поряд з авторитетними вченими працюють талановиті молоді науковці, які неодноразово одержували наукові гранти на проведення наукових досліджень та закордонні стажування, стипендії Президента України та НАН України. Інститут має свій профіль у Web of Science та власний сайт ispe.kiev.ua.

Про оригінальність наукових досліджень Інституту свідчать  наукові публікації в високо рейтингових міжнародних наукових журналах, отримані міжнародні та вітчизняні патенти.

За результатами державної атестації наукових установ у 2020 році Інститут віднесено до першої кваліфікаційної групи з рейтинговою оцінкою 4.35.

Вчені Інституту підтримують плідні творчі стосунки з колегами багатьох українських вузів та академічних установ, відомими науковими центрами та фірмами ближнього та далекого зарубіжжя. Роботи проводяться у формі координації спільних досліджень за основними науковими напрямами Інституту із залученням обдарованої молоді – студентів і аспірантів.

Інститут має ліцензію (наказ Міністерства освіти і науки від 06.07.2018р. №1369-л.) і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Хімія», спеціалізація «Фізична хімія»

Зараз одним  з головним завдань для Інституту є збереження наукового кадрового складу. Це стосується як висококваліфікованих науковців, так і молоді.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 5 січня цього року пішов з життя видатний вчений, засновник нашого інституту, академік НАН України СТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧСТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки,
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

23.09.1937 – 05.01.2021

Володимир Васильович Стрелко  народився 23 вересня 1937 року на Чернігівщині в смт. Любеч. Після закінчення в 1959р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка навчався в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, а після її закінчення працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника та завідувача відділу. В 1963 р. захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську дисертацію. Саме в цьому Інституті розкрилися талант і науковий потенціал В.В. Стрелка як ученого, лідера та організатора, здатного вирішувати сучасні наукові і практичні завдання.

В 1979 р. за рішенням Президії АН УРСР В.В. Стрелка з групою співробітників переведено до Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, де він очолив відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, а згодом Відділення з аналогічною назвою. Період роботи в ІЗНХ АН УРСР був порівняно недовгим, але плідним. В цей час В.В. Стрелко стає лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1979), отримує звання професора (1983), обирається членом-кореспондентом АН УРСР (1988),  в 1995 р. стає дійсним членом (академіком) Національної академії наук України.

За ініціативою В.В. Стрелка Уряд України в 1991 р. прийняв рішення про створення нового академічного Інституту – Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. Його директором з моменту створення і на протязі 26 років був В.В. Стрелко.  

В.В.Стрелко – автор більш ніж 1000 наукових праць, в тому числі 7 книг та біля 300 авторських свідоцтв і патентів. Серед його учнів – 32 кандидати і 3 доктори наук, двох з котрих було обрано до Національної академії наук України. Його наукова школа визнана не тільки в Україні, але в багатьох  країнах світу.

З В.В. Стрелком нерозривно пов’язана ціла епоха становлення і розвитку вітчизняної науки про адсорбцію та адсорбенти на базі оксидних і вуглецевих матеріалів, значення якої неможливо переоцінити. Для В.В. Стрелка, як вченого з широким світоглядом, було характерне загострене відчуття та  усвідомлення глобальних проблем людства. Насамперед це стосується екології навколишнього середовища та ендоекології людини і тварин, медичних і біологічних проблем лікування хвороб, обумовлених  забрудненням довкілля і здатних призвести до катастрофічних наслідків.

Доктор хімічних наук, професор, академік НАН України В.В. Стрелко – заслужений діяч науки і техніки України (1998), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня (2008) та лауреат премії імені О.І. Бродського НАН України (2010) 

Володимир Васильович працював до останніх днів свого життя. Був Почесним директором ІСПЕ НАН України. Пройдений ним шлях є взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти. Друзі, колеги та учні Володимира Васильовича з глибокою вдячністю і шаною пам’ятатимуть його непересічну постать та внесок у розвиток української науки.

Результат атестації інституту

За результатами державної атестації наукових установ Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України віднесено до I кваліфікаційної групи з оцінкою 4,35. (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020р №1528

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»

16 грудня 2020 року відбулася наукова звітна сесія цільова програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»на якій представлено дві доповіді від нашого інституту:

Зажигалов В.О., Сачук О.В., Діюк О.А., Бражник Д.В.

МЕХАНО- ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Малєтін Ю., Стрижакова Н., Зелінський С., Гоба В., Лисенко А., Гоженко О., Малетін А.

МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО МОДИФІКАЦІЇ НАНОПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ

Загальний цикл лекцій в рамках навчальної дисципліни «Фізична хімія»

Лекція №1 – «ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ – ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 11:00 12.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №2 – «ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІТІЙ-ЙОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 12:00 19.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №3 – «МІКРОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 26.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №4 – «ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 03.12.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №5 – «ФІЗИКОХІМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»
Лектор – д.х.н. Ю.А. Малєтін

Початок: 11:00 10.12.2020р Актовий зал Інституту.

Явка аспірантів обов’язкова.

Запрошуються також наукові співробітники Інституту.