Конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:  наукового співробітника відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії; наукового співробітника відділу  гетерогенного кислотно-основного каталізу.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 07 травня 2024р.по 07 червня 2024 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
 • письмову заяву на ім’я директора Інститутупро участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.
 1. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантних посад наукового співробітника може претендувати доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має вищу освіту другого (магістерського) рівня

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 07 червня 2024 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Адреса веб-сайту Інституту: www.ispe.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 07.05.2024р.

Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  старшого наукового співробітника відділу гетерогенного кислотно-основного каталізу.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 02 травня 2024р. по 03 червня 2024 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
 • письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (занаявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях; патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.
 1. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 03 червня 2024 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Адреса веб-сайту Інституту: www.ispe.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 02.05.2024р.

Побачила світ монографія «Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами»

У квітні 2024 р. у видавництві «Наукова думка» вийшла з друку монографія «Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами, авторами якої є провідні науковці Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України – член-кореспондент НАН України, професор Б.Ю. Корнілович та завідувач лабораторії екологічної хімії, доктор хімічних наук І.А. Ковальчук

Традиційно природні шаруваті силікати – глинисті мінерали – широко використовуються в різних природоохоронних технологіях. Однак вони мають істотні недоліки, головним з яких є недостатня сорбційна здатність, особливо по відношенню до аніонних форм забруднюючих речовин. Для підвищення ефективності шаруватих силікатів проводять модифікування їх поверхні як фізичними так і хімічними методами. Застосування цих методів дає змогу значно підвищити сорбційні властивості модифікованих дисперсних мінералів, а також розширити сферу їх можливого застосування в природоохоронних технологіях.

У монографії на основі фізико-хімічних уявлень про механізми процесів сорбції розроблено системний підхід до цілеспрямованого регулювання сорбційних властивостей шаруватих силікатів шляхом модифікування їх поверхні для видалення сполук важких металів і радіонуклідів. Досліджено основні структурні типи шаруватих силікатів: шаруваті силікати каолініт і монтморилоніт зі структурою типу 1:1 та 2:1 та волокнистий силікат палигорскіт зі структурою типу 2:1. Доведено, що активні центри на базальних поверхнях глинистих мінералів та на бічних гранях частинок є вирішальними в сорбції важких металів і радіонуклідів.

Одержано високоселективні сорбційні матеріали на основі шаруватих силікатів для сорбції важких металів і радіонуклідів. Показано, що модифікування поверхні шаруватих силікатів катіонними ПАР дозволяє ефективно сорбувати на поверхні токсиканти в їх аніонних формах (сполуки хрому та урану). Отримані стовпчасті мінерали мають підвищену селективність по відношенню до сполук урану, міді, цинку, кобальту, кадмію. Розроблені композиційні сорбенти на основі нанорозмірних частинок нульвалентного заліза та дисперсних мінералів є високоактивними матеріалами по відношенню до важких металів та радіонуклідів як у катіонній, так і в аніонній формах.

Успішне цілеспрямоване регулювання властивостей поверхні шаруватих силікатів дозволило розширити сферу застосування нових сорбційних матеріалів для очищення поверхневих, підземних і стічних вод різного типу, забруднених сполуками важких металів і радіонуклідами. У монографії наведено результати практичного використання нульвалентного заліза для видалення сполук урану із забруднених підземних вод. Доведено його ефективність як активного завантаження у проникних реакційних бар’єрах, побудованих поблизу хвостосховищ переробки уранової руди в м. Жовті Води.

Монографія призначена для фахівців у галузі фізичної, колоїдної хімії, радіохімії, екології, а також буде корисною для викладачів і студентів вузів, що спеціалізуються на  кафедрах хімічного та екологічного профілю.

 

Бібліографічний опис монографії:

Корнілович Б.Ю., Ковальчук І.А. Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», дизайн, 2024. – 204 с. – ISBN 978-966-00-1902-7. DOI https://doi.org/10.15407/978-966-00-1902-7

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Конкурсна комісія за результатами опрацювання поданих документів та співбесіди з претендентами  прийняла рішення обрати:

доктора  хімічних наук, професора Барсукова В’ячеслава Зіновійовича на посаду завідувача лабораторії № 5/1 літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів;

кандидата технічних наук Куриптю Ярослава Анатолійовича на посаду старшого наукового співробітника лабораторії № 5/1 літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів;

доктора філософії Сиволожського Олексія  Анатолійовича на посаду наукового співробітника відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії.

Вчена рада Інституту 19 березня 2024 р. затвердила результати конкурсу на заміщення вищезгаданих посад (протокол № 2 від 19.03.2024 р.).

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад:

 1. Завідувача лабораторії № 5/1літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів:

доктор хімічних наук, професор Барсуков В’ячеслав Зіновійович

 1. Старшого наукового співробітника лабораторії 5/1літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів:

кандидат технічних наук Куриптя Ярослав Анатолійович

 1. Наукового співробітника відділу №5 відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії.

доктор філософії Сиволожський Олексій Анатолійович

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів; старшого наукового співробітника лабораторії літій-іонних акумуляторів і спеціальних покриттів; наукового співробітника  відділу нанорозмірних вуглецевих матеріалів для акумулювання енергії.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 22 січня 2024р.по 22 лютого 2024 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
 • письмову заяву на ім’я директора Інститутупро участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчуєособу;
 • заповнену особову картку (анкету)встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (занаявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців абовійськовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фаховихвиданнях; патенти на мвинахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
 • письмову згоду на обробку персональнихданих.
 1. Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантних посад: завідувача лабораторії та старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);  наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук) або особа, що має освіту другого (магістерського) рівня.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 22 лютого 2024 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Адреса веб-сайту Інституту: www.ispe.kiev.ua

Дата офіційної публікації: 22.01.2024р.

21-22 грудня 2023 року в Інституті відбулася наукова конференція «Актуальні питання сорбції та каталізу».

З вступним словом до співробітників звернувся директор Інституту д.х.н., професор, чл.-кор. НАН України В.В. Брей.

Відзначено учасника бойових дій, інваліда війни к.х.н., н.с. А.М. Миліна Подякою Президії НАН України «За вагомий внесок у захист територіальної цілісності України, безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ, особисту мужність і героїзм»

Виступи учасників конференції:

к.х.н., с.н.с., С.В. Прудіус “Кислотні та   біфункціональні змішані оксиди як каталізатори перетворення поновлювальної сировини”.


к.х.н., н.с., О. В. Кізюн “Вплив механохімічної та ульразвукової обробок оксидних композитів на базі ТіО2 на їхні фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості”.


к.х.н., н.с. О.С. Федоришин “Матеріали на основі оксидів мангану для селективного вилучення літію з водних розчинів”.


м.н.с., М.В. Кравченко “Сорбенти для вилучення радіонуклідів та важких металів на основі силікатів цирконію та магнію”.


аспірант  Є.В. Заболотній “Складні оксидні композиції на основі ZnO, синтезовані ультразвуковим та механохімічним методами, їх фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості”.


м.н.с.  О.А. Сиволожський “Нанорозмірні вуглецеві матеріали для поглинання та акумулювання енергії”.


пров. інж.  Д.В. Тарновський “Фізико-хімічні властивості неорганічних полімерних матеріалів на основі каоліну”.

Загальна дискусія

Вітаємо завідувача відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів, д.х.н., професора, чл.-кор. НАН України Валерія Олексійовича Зажигалова  з нагородженням його грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”!

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «Актуальні питання сорбції та каталізу», 21-22.12.2023р.

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІСПЕ НАН УКРАЇНИ

Засідання 21.12.2023р., початок – 10:00

Відкриття конференції, вступне слово директора Інституту д.х.н., професора, чл.-кор. НАН України В.В. Брея

Голова – д.х.н., с.н.с. І.В. Романова

10:05 к.х.н., с.н.с., від. №1 І.З. Журавльов Іоніти на основі гідратованих оксидів та фосфатів Mg, Ca, Fe, Al, Ti, Zr для очищення води.

10:30 к.т.н., с.н.с., лаб. №1/1 А.В. Хохлов Cтворення та застосування біосорбційних комплексів для знешкодження екотоксикантів у довкіллі.

11:00  к.х.н., н.с., від. №1 О.С. Федоришин Матеріали на основі оксидів мангану для селективного вилучення літію з водних розчинів.

перерва – 15 хв.

11:45 к.х.н. Ю.В. Шматок  Біфункціональні матеріали для використання у складі Li-іонних акумуляторів високої потужності та для екстракції літію з природних ресурсів.

12:15  м.н.с., від.№1 М.В. Кравченко Сорбенти для вилучення радіонуклідів та важких металів на основі силікатів цирконію та магнію.

Засідання 22.12.2023р., початок – 10:00

Голова – д.х.н., професор, чл.- кор. НАН України В.О. Зажигалов

 10:00 к.х.н., с.н.с., від. №10 С.В. Прудіус  Кислотні та   біфункціональні змішані оксиди як каталізатори перетворення поновлювальної сировини.

10:30   к.х.н., н.с., від. №3 О. В. Кізюн  Вплив механохімічної та ульразвукової обробок оксидних композитів на базі ТіО2 на їхні фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості.

11:00 аспірант від. №3 Є.В. Заболотній Складні оксидні композиції на основі ZnO, синтезовані ультразвуковим та механохімічним методами, їх фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості.

перерва – 15 хв.

11:45 м.н.с від.№5 О.А. Сиволожський Нанорозмірні вуглецеві матеріали для поглинання та акумулювання енергії.

12:15 пров. інж. від.№1 Д.В. Тарновський Фізико-хімічні властивості неорганічних полімерних матеріалів на основі каоліну.

Загальна дискусія

 

Приєднання до платформи Research4Life

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України має доступ до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life. Через портал Research4Life надається доступ до електронних колекції книг і журналів міжнародних видавництв Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons,
Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing та інші.
Використовуючи Research4Life, співробітники Інституту мають змогу попрацювати з такими іноземними базами даних:
Dimensions – наукометрична система нового покоління від компанії Digital Science. Платформа Dimensions об’єднує інформацію про наукові статті, патенти, гранти, показники цитованості та альтернативні метрики впливовості наукових публікацій.
Scopus – реферативна база даних наукових цитувань від компанії Elsevier.
Environmental Index – бібліографічна база даних від компанії EBSCO. Її контент складається з 2 734 журналів, які висвітлюють дослідження навколишнього середовища та суміжні дисципліни, включно з енергетикою, екологічною політикою та екологічним правом.
База даних Environmental Science Database – повнотекстова наукова база даних про навколишнє середовище (інженерія, біотехнологія, екологія ).
База даних Environmental Science Index – база даних цитувань про навколишнє середовище.
ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT) – найбільша у світі повнотекстова база даних дисертацій та дипломних робіт (компанія ProQuest). Офіційний цифровий архів дисертацій Бібліотеки Конгресу США та найбільша колекція для аспірантів та докторантів. Надає доступ до понад 1 млн повнотекстових дисертацій, які можна завантажити у форматі PDF. Щороку в базу додають понад 70 000 дисертацій та дипломних робіт у рамках партнерства з 700 провідними академічними установами по всьому світу.
Контент Research4Life доступний за посиланням
https://www.research4life.org/
або
Hinari: дослідження в галузі біології та медицини https://portal.research4life.org/
AGORA: дослідження в галузі сільського господарства https://agora.research4life.org/
OARE: дослідження навколишнього середовища https://portal.research4life.org/
ARDI: доступ до науково-технічної інформації https://ardi.research4life.org/