Відділ сорбціїї та тонкого неорганічного синтезу

Завідувач відділуРоманова Ірина Вікторівна
с.н.с., д.х.н.
тел. +380 (44) 594 02 40
факс. +380 (44) 594 02 38
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile
Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Наукові інтереси:
Синтез та дослідження функціональних неорганічних матеріалів з використанням методів золь-гель технології.

Відділ створено у 1991 році. Керівник відділу акад. НАН України, проф., д.х.н. Стрелко В.В. (1991–2016 р.р.). З січня 2020р. – д.х.н., c.н.с. Романова І.В.

У відділі працює 18 спеціалістів, серед них 2 доктори наук та 8 кандидатів наук. До складу відділу входять:
Лабораторія екологічної хімії (зав. лаб. д.х.н., ст.досл. Ковальчук І.А.)
Комплексна контрольно-аналітична лабораторія (зав. лаб. к.х.н. Закутевський О.І.).

Основні наукові напрямки

 • теоретичні та експериментальні дослідження механізмів селективної молекулярної та іонообмінної сорбції;
 • створення нових методів синтезу неорганічних іонообмінників та каталізаторів на основі оксидів, ванадатів, фосфатів та силікатів перехідних металів із заданою молекулярною будовою поверхні та покращеною нанопоруватою структурою.
 • розробка екологічно сприятливих способів одержання високоефективних сорбентів.

Найважливіші наукові досягнення

 • вперше сформовано концепцію конкурентно-темплатної дії добавок катіонів і аніонів при синтезі сорбентів на основі гідроксидів, фосфатів титану та цирконію. Показано, що введення таких добавок в компоненти реакційної суміші дає можливість реалізувати їхнє одержання методом золь-гель процесу і тим самим контролювати нанорозмірний характер поруватості сорбентів, їхньої хімії поверхні та сорбційно-селективні властивості;
 • теоретично обґрунтовано і експериментально підтверджено уявлення про те, що селективність сорбції мікродомішок важких металів і радіонуклідів із водних розчинів визначається поверхневим комплексоутворенням і факторами співрозмірності ультрапор адсорбентів і відповідних іонів;
 • науково обґрунтовано та експериментально показано виражену ефективність використання розроблених сорбентів і каталізаторів при захисті довкілля та внутрішнього середовища організму, а також при створенні високих технологій глибокого очищення від небажаних домішок речовин і технологічних розчинів, питної води та рідких радіоактивних відходів;
 • науково обґрунтовано уявлення про необхідність створення композитних ентеросорбентів, що дозволять контролювати в біологічних середовищах організму не тільки вміст токсикантів молекулярної природи, але також співвідношення основних компонентів електролітів та реакції накопичення патогенних вільних радикалів.

Наукова і прикладна тематика

 • Відомча тематика:
  • «Синтез та фізико-хімічні дослідження композиційних матеріалів екологічного призначення на основі природних та синтетичних силікатів», 2022-2024 р.р.
  • «Сорбенти екологічного призначення на основі механохімічно активованих глинистих мінералів для видалення радіонуклідів», 2022-2023 р.р.
  • «Фундаментальні засади створення спеціалізованих сорбентів для потреб приладобудування, медицини та захисту довкілля», 2017−2021 р.р.
  • «Cтворення нових модифікованих композиційних сорбентів для знешкодження та контролю в ґрунтах антропогенних токсикантів», 2018−2020 р.р.
 • Конкурсна тематика:
  • Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»:Договори 17-17, 17-18 «Доповане азотом нанопорувате вугілля для використання в системах енергонакопичення», 2017−2018 р.р.
 • Договірна тематика:
  • 153/2016«Розробка методів та технологічних основ одержання регенеруючих поглиначів СО2 на основі активованого вугілля», 2016 р.
  • 160/2017; 171/2017-2018; 176/2018; 180/2018; «Оптимізація властивостей і виготовлення експериментальних партій вуглецевого сорбенту «Карбон» для Республіки Білорусь», 2017–2018 р.р.
  • «Оптимізація властивостей і виготовлення експериментальних партій модифікованих адсорбентів, які використовуються для оборотної адсорбції вуглекислого газу з повітря, що видихається» , 2017 р.
  • 175/2018; 181/2-18«Вибір промислових марок активованого вугілля і умов їх модифікації з метою використання їх в якості адсорбентів важких вуглеводнів і гігрометрах конденсаційного типу», 2018 р.

Інноваційні розробки

• нові різновиди неорганічних іонітів з вираженою селективністю по відношенню до аніонних та катіонних форм забруднювачів: арсену, бору, фтору, важких металів, а також радіонуклідів (урану, трансуранових елементів, цезію та стронцію);
• нові способи синтезу модифікованих гетероатомами азоту і кисню гранульованих та порошкових вуглецевих сорбентів та створено на їхній основі і апробовано високоефективні медичні гемо- та ентеросорбенти.

Наукові зв’язки

 • Центр сорбційних технологій та плазмофорезу (м. Мінськ, Білорусь);
 • Інститут фізики (м. Вільнюс, Литва);
 • Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України (м. Київ, м. Чорнобиль, Україна);
 • Інститут мінералогії і кристалографії БАН (м. Софія, Болгарія);
 • Мішкольцкий університет (м. Мішкольц, Угорщина).

Захист дисертацій співробітниками відділу

 • 2019 – Романова Ірина Вікторівна – Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом. − Дис. док. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія – Інститут хімії поверхні ім. Чуйка НАН України, Київ.
 • 2021 – Ковальчук Ірина Андріївна Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами – Дис. док. хім. наук : 02.00.04 – фізична хімія – Інститут хімії поверхні ім. Чуйка НАН України, Київ.
 • 2021 – Федоришин Олександр СергійовичВуглецьвмісні кислотні каталізатори для переестерифікації рослинних олій етанолом – Дис. канд. хім. наук : 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія – Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, Київ.

Провідні співробітники відділуМелешевич Світлана Іванівна с.н.с., к.х.н.
e-mail: melesh@ispe.kiev.ua Посилання на профіль в сколарі:Google.Scholar.Profile Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів Синтез і дослідження неорганічних сорбентів на основі змішаних оксидів; синтез титансилікатів, селективних до іонів цезію, стронцію, урану


Журавльов Ігор Захарович с.н.с., к.х.н.
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів Синтез гелевих гранульованих і комбінованих поруватих матеріалів для іонообмінної сорбції і очищення водних розчинів від сполук важких металів та радіонуклідів.


Фарбун Ірина Анатоліївна с.н.с., к.х.н.
Посилання на профіль в сколарі: Google.Scholar.Profile Посилання на профіль в скопус: Scopus.Profile
Область наукових інтересів Розробка вуглецевих та неорганічних сорбентів комплексної дії, дослідження їхньої адсорбційної здатності по відношенню до біологічно активних речовин.

Список найважливіших публікацій за останні 5 років

 • Khalameida S., Samsonenko M., Skubiszewska-Zięba J., Zakutevskyy O.I. Dyes catalytic degradation using modified tin (IV) oxide and hydroxide powders // Ads. Sci. Tech. 2017 – V. 35. – № 9–10. – Р. 853–865. doi: 0.1177/0263617417722251.
 • Romanova I.V., Kirillov S.A. Preparation of Сu, Ni, and Co oxides by a citric acid aided route: effect of metal ions on thermal decomposition and morphology // J. Therm. Anal. Calorim. 2018. – V. 132. – Р. 503–512. doi: 10.1007/s10973-017-6880-5.
 • Kirillov S.А, Romanova I.V., Lisnycha T.V., Potapenko A.V. High-rate electrochemical performance of Li4Ti5O12 obtained from TiCl4 by means of a citric acid aided route // Electrochimica Acta 2018 – V. 286. – Р. 163–171. doi: 10.1016/j.electacta.2018.08.034.
 • Khokhlov A., Strelko V., Khokhlova L. Physico-chemical features of bioactive carbon sorbents for oil //Chemistry and Chemical Technology. 2018 – V. 12. – № 3. – P. 337–340. doi: 10.23939/chcht12.03.337.
 • Redkina A.V. Process of propane dehydrogenation on VxOy/H-Ti-MCM-41. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing” (492 p.). 2018 – V. 2. – Р. 297–329.
 • Isaieva Y.V., Farbun I.A., Trykhlib V.A. Peculiarities of the sorption of amino acids and their metabolites by medicinal carbon sorbents // Theor. Exper. Chem. 2019 – V. 54. – № 6. – P. 414–419. doi: 10.1007/s11237-019-09589-3.
 • Sydorchuk V.V., Poddubnaya O.I., Tsyba M.M., Zakutevskyy O.I., Khyzhun O.Yu., Khalameida S.V., Puziy A.M. Activated carbons with adsorbed cations as photocatalysts for pollutants degradation in aqueous medium // Adsorption 2019 doi: 10.1007/s10450-018-00006-0.
 • Zhuravlev I.Z., Kovtun M. F. Botsman A.V. Simply synthesized apatites precipitated onto porous rice husk charcoal for the extraction of cadmium (II) and copper (II) ions. Separation sciences and technology.2022. – V. 57(8), – P. 1198-2010.
 • Zhuravlev I.Z., Kovtun M. F. Botsman A.V. Zirconium phosphates deposited on the granulated silica gel as adsorbents for the extraction of cesium, strontium radioisotope ions. Separation science and technology. 2022. – V. 57(5), –  P. 671-682.
 • Федоришин О.С., Романова І.В. Каталітичні властивості P- та S-вмісних вуглецевих кислотних матеріалів у реакції переестерифікації ріпакової олії етанолом // Теорет. та експерим. хімія. 2021. – Т. 57. – № 2. – С. 121–125.
 • Tarnovsky D.V., Tsyba M.M., Kuznetsova L.S., Khodakovska T.A., Romanova I.V. Physico-chemical properties of cerium and ferric doped titanium hydroxides synthesized by two methods // Journal of Chemystry and Technologies. 2021. – V. 29. – № 2. – Р. 192–199.
 • D.V. Tarnovsky, I.K. Chepurna, S.I. Meleshevych, V.I. Davydov, I.V.Romanova. Some synthesis aspects for poorly crystalline porous sodium titanium silicate. Resourch of Chemical Intermediates. 2022. – V.48, – P. 2253–2265.
 • Ковальчук І.А., Пилипенко І.В., Тoбілко В.Ю., Корнілович Б.Ю. Сорбція іонів Cu(II), Cd(II), Co(II), Zn(II), Cr(VI) композиційним сорбентом на основі нанорозмірного заліза. Доповіді НАН України. 2021. – № 4. – С. 70–76.
 • Farbun I.A., Trykhlib V.A. Porous structure influence of coconut carbon sorbents and acidity on the sorption of some biologically active organic compounds // Physics and Chemistry of Solid State. 2020. – V. 21. – № 4. – P. 707–713. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.707-713.
 • Фарбун І.А., Трихліб В.А., Циба М.М. Особливості адсорбції ароматичних та гетероциклічних амінокислот кокосовим активованим вугіллям різної об’ємної щільності // Питання хімії та хімічної технології. 2020. – Т. 129. – № 2. – С. 125–133. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2020-129-2-125-133