Побачила світ монографія «Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами»

У квітні 2024 р. у видавництві «Наукова думка» вийшла з друку монографія «Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами, авторами якої є провідні науковці Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України – член-кореспондент НАН України, професор Б.Ю. Корнілович та завідувач лабораторії екологічної хімії, доктор хімічних наук І.А. Ковальчук

Традиційно природні шаруваті силікати – глинисті мінерали – широко використовуються в різних природоохоронних технологіях. Однак вони мають істотні недоліки, головним з яких є недостатня сорбційна здатність, особливо по відношенню до аніонних форм забруднюючих речовин. Для підвищення ефективності шаруватих силікатів проводять модифікування їх поверхні як фізичними так і хімічними методами. Застосування цих методів дає змогу значно підвищити сорбційні властивості модифікованих дисперсних мінералів, а також розширити сферу їх можливого застосування в природоохоронних технологіях.

У монографії на основі фізико-хімічних уявлень про механізми процесів сорбції розроблено системний підхід до цілеспрямованого регулювання сорбційних властивостей шаруватих силікатів шляхом модифікування їх поверхні для видалення сполук важких металів і радіонуклідів. Досліджено основні структурні типи шаруватих силікатів: шаруваті силікати каолініт і монтморилоніт зі структурою типу 1:1 та 2:1 та волокнистий силікат палигорскіт зі структурою типу 2:1. Доведено, що активні центри на базальних поверхнях глинистих мінералів та на бічних гранях частинок є вирішальними в сорбції важких металів і радіонуклідів.

Одержано високоселективні сорбційні матеріали на основі шаруватих силікатів для сорбції важких металів і радіонуклідів. Показано, що модифікування поверхні шаруватих силікатів катіонними ПАР дозволяє ефективно сорбувати на поверхні токсиканти в їх аніонних формах (сполуки хрому та урану). Отримані стовпчасті мінерали мають підвищену селективність по відношенню до сполук урану, міді, цинку, кобальту, кадмію. Розроблені композиційні сорбенти на основі нанорозмірних частинок нульвалентного заліза та дисперсних мінералів є високоактивними матеріалами по відношенню до важких металів та радіонуклідів як у катіонній, так і в аніонній формах.

Успішне цілеспрямоване регулювання властивостей поверхні шаруватих силікатів дозволило розширити сферу застосування нових сорбційних матеріалів для очищення поверхневих, підземних і стічних вод різного типу, забруднених сполуками важких металів і радіонуклідами. У монографії наведено результати практичного використання нульвалентного заліза для видалення сполук урану із забруднених підземних вод. Доведено його ефективність як активного завантаження у проникних реакційних бар’єрах, побудованих поблизу хвостосховищ переробки уранової руди в м. Жовті Води.

Монографія призначена для фахівців у галузі фізичної, колоїдної хімії, радіохімії, екології, а також буде корисною для викладачів і студентів вузів, що спеціалізуються на  кафедрах хімічного та екологічного профілю.

 

Бібліографічний опис монографії:

Корнілович Б.Ю., Ковальчук І.А. Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами. – К.: НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України», дизайн, 2024. – 204 с. – ISBN 978-966-00-1902-7. DOI https://doi.org/10.15407/978-966-00-1902-7

Залишити відповідь