30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України

11 січня 2021 року виповнюється  30 років Інституту сорбції та проблем ендоекології (ІСПЕ) НАН України.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України було створено 11 січня  1991 року на базі Відділення сорбції і тонкого неорганічного синтезу та спеціального конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (розпорядження Ради міністрів УРСР від 11.01.1991, №7). Директором Інституту було призначено академіка НАН України В.В. Стрелка, який очолював Інститут впродовж  26 років.  До останніх днів життя він був Почесним директором та Радником при дирекції Інституту.

Згідно постанови Ради Міністрів УРСР №228 від 23.08.90 року Інститут  було включено до переліку об’єктів АН УРСР, будівництво яких проводилось за рахунок коштів Мінчорнобилю. В 1997 році було  здано в експлуатацію першу чергу цього будівництва: лабораторно-технологічний корпус (5000 м2); в подальші роки прийнято в експлуатацію 4300 м2.

Інститут посідає провідні позиції у світовій науці по синтезу, вивченню та практичному застосуванню спеціалізованих вуглецевих, неорганічних, композиційних сорбентів та каталізаторів. В активі Інституту – неорганічні іоніти для глибокої очистки складних розчинів від небажаних домішок, насамперед, від важких металів і широкого спектру радіонуклідів; нові різновиди індивідуальних та гібридних вуглецевих сорбентів для енергонакопичувальних систем, сорбенти медичного застосування, а також селективні каталізатори для переробки відновлювальної сировини.

Наукова діяльність Інституту полягає у розвитку фундаментальних досліджень у галузі фізичної хімії, зокрема, з питань адсорбції, каталізу, медичних аспектів розробки та використання сорбційних методів та технологій, проблем збереження довкілля, енергонакопичувальних технологій. 

На даний момент наукова діяльність ІСПЕ НАН України зосереджена на таких наукових напрямах:

 • теорія селективної сорбції, наукові основи синтезу сорбентів з заданими властивостями;
 • розробка спеціалізованих сорбентів, а також сорбційних методів і технологій для медицини (ендоекологія) та охорони навколишнього середовища;
 • створення нетрадиційних каталізаторів і каталітичних процесів переважно на основі використання відновлювальної сировини;
 • дисперсні матеріали для енергонакопичувальних систем.

Традиційним для Інституту є практична направленість його наукових досліджень, зокрема, на створення вуглецевих сорбентів медичного призначення, неорганічних іонообмінників для вилучення радіонуклідів та важких металів, ефективних каталізаторів для актуальних процесів переробки поновлювальної сировини, суперконденсаторів та гібридних електрохімічних систем.

За останні роки найважливішими є наступні науково-технічні розробки:

 • МЕДИЦИНА
  Вуглецевий гемосорбент «Карбон» нового покоління для виведення уремічних токсинів з організму пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю. Проведено медико-біологічну оцінку та клінічні випробування сорбційних колонок для очищення крові поза організмом «ГЕМОСБЕЛ-К», споряджених вуглецевим гемосорбентом  «КАРБОН».
 • ЕКОЛОГІЯ
  –  Оксидні сорбенти для вилучення іонів важких металів і радіонуклідів (137Cs, 90Sr, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am, U(VI)).
  – Сорбційно-коагуляційний метод очистки рідких радіоактивних відходів, який апробовано на об’єкті «Укриття».
  – Дослідно-промисловий проникний реакційний бар’єр для запобігання радіоактивного забруднення підземних вод на хвостосховищі відходів уранового виробництва СГЗК в м. Жовті Води (спільно з ДП Укр НДПРІ промтехнології Міністерства енергетики та вугільної промисловості України)
 • ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
  – Нові технології одержання етилацетату, н-бутанолу та 1,1-діетоксиетану з біоетанолу та новий НРРОа процес одержання пропілен оксиду (спільно з ТОВ «Виробнича група Техінсервіс»). В червні 2020 року проведено запуск НРРОа установки (2000 тон ПО/рік) на ТОВ «Карпатнафтохім» в м. Калуш.
  – Нетрадиційні способи (механохімія, сонохімія, іонна імплантація) одержання нових високоефективних каталізаторів окиснення органічних сполук та домішок органічних речовин у воді.
 • ЕНЕРГЕТИКА
  Універсальні накопичувачі електроенергії: суперконденсатори та їх гібриди з акумуляторами, що забезпечують високу питому потужність до 25 кВт/кг з низькою тепловтратою.
 • СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
  Біосорбційний композит «Грандетокс» для очищення ґрунту від пестицидів, який апробовано в польових умовах на посівах кукурудзи та цукрового буряка.

На сьогодні Інститут має досить потужний науковий колектив: 6 докторів наук, в тому числі 3 члени-кореспонденти НАН України,  та 31 кандидат наук. Поряд з авторитетними вченими працюють талановиті молоді науковці, які неодноразово одержували наукові гранти на проведення наукових досліджень та закордонні стажування, стипендії Президента України та НАН України. Інститут має свій профіль у Web of Science та власний сайт ispe.kiev.ua.

Про оригінальність наукових досліджень Інституту свідчать  наукові публікації в високо рейтингових міжнародних наукових журналах, отримані міжнародні та вітчизняні патенти.

За результатами державної атестації наукових установ у 2020 році Інститут віднесено до першої кваліфікаційної групи з рейтинговою оцінкою 4.35.

Вчені Інституту підтримують плідні творчі стосунки з колегами багатьох українських вузів та академічних установ, відомими науковими центрами та фірмами ближнього та далекого зарубіжжя. Роботи проводяться у формі координації спільних досліджень за основними науковими напрямами Інституту із залученням обдарованої молоді – студентів і аспірантів.

Інститут має ліцензію (наказ Міністерства освіти і науки від 06.07.2018р. №1369-л.) і здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю «Хімія», спеціалізація «Фізична хімія»

Зараз одним  з головним завдань для Інституту є збереження наукового кадрового складу. Це стосується як висококваліфікованих науковців, так і молоді.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 5 січня цього року пішов з життя видатний вчений, засновник нашого інституту, академік НАН України СТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧСТРЕЛКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
Заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки,
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

23.09.1937 – 05.01.2021

Володимир Васильович Стрелко  народився 23 вересня 1937 року на Чернігівщині в смт. Любеч. Після закінчення в 1959р. Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка навчався в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, а після її закінчення працював на посадах молодшого і старшого наукового співробітника та завідувача відділу. В 1963 р. захистив кандидатську, а в 1974 р. – докторську дисертацію. Саме в цьому Інституті розкрилися талант і науковий потенціал В.В. Стрелка як ученого, лідера та організатора, здатного вирішувати сучасні наукові і практичні завдання.

В 1979 р. за рішенням Президії АН УРСР В.В. Стрелка з групою співробітників переведено до Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, де він очолив відділ сорбції та тонкого неорганічного синтезу, а згодом Відділення з аналогічною назвою. Період роботи в ІЗНХ АН УРСР був порівняно недовгим, але плідним. В цей час В.В. Стрелко стає лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки (1979), отримує звання професора (1983), обирається членом-кореспондентом АН УРСР (1988),  в 1995 р. стає дійсним членом (академіком) Національної академії наук України.

За ініціативою В.В. Стрелка Уряд України в 1991 р. прийняв рішення про створення нового академічного Інституту – Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України. Його директором з моменту створення і на протязі 26 років був В.В. Стрелко.  

В.В.Стрелко – автор більш ніж 1000 наукових праць, в тому числі 7 книг та біля 300 авторських свідоцтв і патентів. Серед його учнів – 32 кандидати і 3 доктори наук, двох з котрих було обрано до Національної академії наук України. Його наукова школа визнана не тільки в Україні, але в багатьох  країнах світу.

З В.В. Стрелком нерозривно пов’язана ціла епоха становлення і розвитку вітчизняної науки про адсорбцію та адсорбенти на базі оксидних і вуглецевих матеріалів, значення якої неможливо переоцінити. Для В.В. Стрелка, як вченого з широким світоглядом, було характерне загострене відчуття та  усвідомлення глобальних проблем людства. Насамперед це стосується екології навколишнього середовища та ендоекології людини і тварин, медичних і біологічних проблем лікування хвороб, обумовлених  забрудненням довкілля і здатних призвести до катастрофічних наслідків.

Доктор хімічних наук, професор, академік НАН України В.В. Стрелко – заслужений діяч науки і техніки України (1998), кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня (2008) та лауреат премії імені О.І. Бродського НАН України (2010) 

Володимир Васильович працював до останніх днів свого життя. Був Почесним директором ІСПЕ НАН України. Пройдений ним шлях є взірцем для представників різних поколінь наукової спільноти. Друзі, колеги та учні Володимира Васильовича з глибокою вдячністю і шаною пам’ятатимуть його непересічну постать та внесок у розвиток української науки.

Результат атестації інституту

За результатами державної атестації наукових установ Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України віднесено до I кваліфікаційної групи з оцінкою 4,35. (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020р №1528

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»

16 грудня 2020 року відбулася наукова звітна сесія цільова програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»на якій представлено дві доповіді від нашого інституту:

Зажигалов В.О., Сачук О.В., Діюк О.А., Бражник Д.В.

МЕХАНО- ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Малєтін Ю., Стрижакова Н., Зелінський С., Гоба В., Лисенко А., Гоженко О., Малетін А.

МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО МОДИФІКАЦІЇ НАНОПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ

Загальний цикл лекцій в рамках навчальної дисципліни «Фізична хімія»

Лекція №1 – «ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ – ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 11:00 12.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №2 – «ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІТІЙ-ЙОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 12:00 19.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №3 – «МІКРОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 26.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №4 – «ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 03.12.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №5 – «ФІЗИКОХІМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»
Лектор – д.х.н. Ю.А. Малєтін

Початок: 11:00 10.12.2020р Актовий зал Інституту.

Явка аспірантів обов’язкова.

Запрошуються також наукові співробітники Інституту.

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут)
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів.
Документи для участі у конкурсі приймаються з 10 вересня 2020р. до 12
жовтня 2020 р. відділом кадрів Інституту.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати),
подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
  1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  2) копію документа, що посвідчує особу;
  3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4) автобіографію;
  5) копію трудової книжки (за наявності);
  6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
  присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
  іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8) письмову згоду на обробку персональних даних.
 2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі
  та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
  (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
  Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію
  стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого
  бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики,
  рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.
На заміщення вакантної посади наукового працівника може
претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії
(кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки
не менше трьох публікацій та/або патентів.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не
забезпечує.
Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі

12 жовтня 2020 р.


Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо
конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна
пошта: melesh@ispe.kiev.ua
Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13,
відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Переможець конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

Романова Ірина Вікторівна в 1988 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Шевченка по спеціальності «неорганічна хімія».

1988-1990 рр. працювала на посаді інженера на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Шевченка.

З 1990 року. працює в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами» по спеціальності «неорганічна хімія».

У 2010 році отримала диплом старшого наукового співробітника по спеціальності «фізична хімія».

У 2019 році захистила докторську дисертацію «Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом» по спеціальності «фізична хімія».

З січня 2020 року виконує обов’язки завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу.

За останні 5 років опубліковано 13 публікацій, в тому числі 6 статей (серед яких дві входять до міжнародних наукометричних баз), 2 патенти України та 5 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2020 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2020 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності); 
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь: 
Тел. (044) 594-02-40 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

У зв’язку з завершенням строку подання заяв і документів з врахуванням відтермінування пов’язаного з поширенням COVID-19 та ведення карантинних заходів в країні здійснення відділом кадрів Інституту їх перевірки та встановлення відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу Сорбції та Тонкого Неорганічного Синтезу в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України наказом директора Інституту до участі в конкурсі на заміщення вищезгаданої вакантної посади

ДОПУЩЕНО: старшого наукового співробітник відділу №1

д.х.н. Романову Ірину Вікторівну

Переможці конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Богомаз Валерій Ігорович – заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу екологічної хімії.

Кізюн Олена Валеріївна – заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів.

БОГОМАЗ В.І. – Захистив дисертацію в 1982 р., к.х.н.

З 1974 по 1985 рр. працював в Інституті фізичної хімії та його підрозділах на посадах інженера, ведучого інженера та завідувача сектором.

З 1985 року по 1996 рік працював в Інституті хімії поверхні НАН України, де займав посаду старшого наукового співробітника та завідуючого лабораторії.

Займався вивченням адсорбції та хемосорбції біологічно активних сполук на поверхні кремнезему. У даний час займається розробкою високоефективних екологічних антистресантів біостимулянтів для позакореневого живлення рослин.

За останні 5 років років у співавторстві з колегами опубліковано 1 стаття та 4 патенти України.

КІЗЮН О.В. – у 2001 році вступила до аспірантури Інституту, яку закінчила в 2005 р.

З 2000 р. по теперішній час працювала на посаді інженера першої категорії, молодшого наукового співробітника у відділі окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Займалась розробкою каталізаторів окислення пентану у фталевий ангідрид, синтезом ванадій-фосфорних каталізаторів, модифікованих різними домішками іонів металів, вивченням фізико-хімічних та каталітичних властивостей цих матеріалів. Досліджувала вплив домішок базової VPO-композиції на селективність утворення ангідридних продуктів в окисненні н-пентану та можливий механізм утворення даних продуктів реакції.У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану».

За останні 5 років у співавторстві з колегами опубліковано 2 статті та 2 патенти України.