Результат атестації інституту

За результатами державної атестації наукових установ Інститут Сорбції та Проблем Ендоекології НАН України віднесено до I кваліфікаційної групи з оцінкою 4,35. (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.12.2020р №1528

Цільова програма наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»

16 грудня 2020 року відбулася наукова звітна сесія цільова програми наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва»на якій представлено дві доповіді від нашого інституту:

Зажигалов В.О., Сачук О.В., Діюк О.А., Бражник Д.В.

МЕХАНО- ТА СОНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗИ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Малєтін Ю., Стрижакова Н., Зелінський С., Гоба В., Лисенко А., Гоженко О., Малетін А.

МІКРОХВИЛЬОВА ОБРОБКА АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО МОДИФІКАЦІЇ НАНОПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ І ПОВЕРХНІ

Загальний цикл лекцій в рамках навчальної дисципліни «Фізична хімія»

Лекція №1 – «ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ – ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ТИПИ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 11:00 12.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №2 – «ОСНОВНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІТІЙ-ЙОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ»
Лектор – к.х.н. Д.О. Третьяков

Початок: 12:00 19.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №3 – «МІКРОХВИЛЬОВИЙ МЕТОД ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ЗАДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 26.11.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №4 – «ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ»
Лектор – к.ф.-м.н. С.О. Зелінський

Початок: 11:00 03.12.2020р Актовий зал Інституту.

Лекція №5 – «ФІЗИКОХІМІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ І ВИКОРИСТАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»
Лектор – д.х.н. Ю.А. Малєтін

Початок: 11:00 10.12.2020р Актовий зал Інституту.

Явка аспірантів обов’язкова.

Запрошуються також наукові співробітники Інституту.

Конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут)
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів.
Документи для участі у конкурсі приймаються з 10 вересня 2020р. до 12
жовтня 2020 р. відділом кадрів Інституту.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати),
подають (особисто або поштою) такі документи:

 1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:
  1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
  2) копію документа, що посвідчує особу;
  3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
  4) автобіографію;
  5) копію трудової книжки (за наявності);
  6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
  присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового
  квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
  іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
  8) письмову згоду на обробку персональних даних.
 2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі
  та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
  (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.
  Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію
  стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого
  бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики,
  рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.
На заміщення вакантної посади наукового працівника може
претендувати особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії
(кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки
не менше трьох публікацій та/або патентів.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не
забезпечує.
Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі

12 жовтня 2020 р.


Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо
конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна
пошта: melesh@ispe.kiev.ua
Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13,
відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Переможець конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

Романова Ірина Вікторівна в 1988 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Шевченка по спеціальності «неорганічна хімія».

1988-1990 рр. працювала на посаді інженера на кафедрі неорганічної хімії Київського національного університету імені Шевченка.

З 1990 року. працює в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію «Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотами» по спеціальності «неорганічна хімія».

У 2010 році отримала диплом старшого наукового співробітника по спеціальності «фізична хімія».

У 2019 році захистила докторську дисертацію «Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом» по спеціальності «фізична хімія».

З січня 2020 року виконує обов’язки завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу.

За останні 5 років опубліковано 13 публікацій, в тому числі 6 статей (серед яких дві входять до міжнародних наукометричних баз), 2 патенти України та 5 тез доповідей на міжнародних конференціях.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України оголошує набір до аспірантури на 2020 рік за спеціальністю 102-Хімія, спеціалізація – фізична хімія

Інститут має Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 06.07.2018 №1369 – л)

Прийом документів – до 10 вересня 2020 р.

Вступні випробуванняспеціальність; іноземна мова; презентація дослідницької програми з наукової спеціальності.

Документи, які подають вступники до аспірантури:
1. Заява на ім’я директора Інституту.
2. Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
3. Копія додатка до диплому про вищу освіту.
4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду
5. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників ВНЗ – відділом кадрів Інституту).
6. Медична довідка про стан здоров’я за формою №086/о.
7. Список опублікованих наукових праць і винаходів, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності); 
8. Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
9. 3 кольорові фотокартки (3х4 см).

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали таких документів:
– паспорт;
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

За довідками звертайтесь: 
Тел. (044) 594-02-40 – учений секретар Інституту Мелешевич Світлана Іванівна
E-mail: melesh@ispe.kiev.ua

Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

У зв’язку з завершенням строку подання заяв і документів з врахуванням відтермінування пов’язаного з поширенням COVID-19 та ведення карантинних заходів в країні здійснення відділом кадрів Інституту їх перевірки та встановлення відповідності вимогам Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача відділу Сорбції та Тонкого Неорганічного Синтезу в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України наказом директора Інституту до участі в конкурсі на заміщення вищезгаданої вакантної посади

ДОПУЩЕНО: старшого наукового співробітник відділу №1

д.х.н. Романову Ірину Вікторівну

Переможці конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Богомаз Валерій Ігорович – заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу екологічної хімії.

Кізюн Олена Валеріївна – заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів.

БОГОМАЗ В.І. – Захистив дисертацію в 1982 р., к.х.н.

З 1974 по 1985 рр. працював в Інституті фізичної хімії та його підрозділах на посадах інженера, ведучого інженера та завідувача сектором.

З 1985 року по 1996 рік працював в Інституті хімії поверхні НАН України, де займав посаду старшого наукового співробітника та завідуючого лабораторії.

Займався вивченням адсорбції та хемосорбції біологічно активних сполук на поверхні кремнезему. У даний час займається розробкою високоефективних екологічних антистресантів біостимулянтів для позакореневого живлення рослин.

За останні 5 років років у співавторстві з колегами опубліковано 1 стаття та 4 патенти України.

КІЗЮН О.В. – у 2001 році вступила до аспірантури Інституту, яку закінчила в 2005 р.

З 2000 р. по теперішній час працювала на посаді інженера першої категорії, молодшого наукового співробітника у відділі окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Займалась розробкою каталізаторів окислення пентану у фталевий ангідрид, синтезом ванадій-фосфорних каталізаторів, модифікованих різними домішками іонів металів, вивченням фізико-хімічних та каталітичних властивостей цих матеріалів. Досліджувала вплив домішок базової VPO-композиції на селективність утворення ангідридних продуктів в окисненні н-пентану та можливий механізм утворення даних продуктів реакції.У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану».

За останні 5 років у співавторстві з колегами опубліковано 2 статті та 2 патенти України.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу

Документи для участі у конкурсі приймаються з 06 березня 2020 р. до 06 квітня 2020 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати),
подають (особисто або поштою) такі документи:

Кандидати, які не є працівниками Інституту:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації,
присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або
іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію
стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади завідувача відділу – доктор наук
або доктор філософії (кандидат наук), який за останні п’ять років має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не
забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 06 квітня 2020 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України (далі Інститут) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад старшого наукового співробітника відділу екологічної хімії; наукового співробітника відділу окислювальних  гетерогенно-каталітичних процесів.

Документи для участі у конкурсі приймаються з 11 лютого 2020р. до 11 березня 2020 р. відділом кадрів Інституту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі (далі – кандидати), подають (особисто або поштою) такі документи:

1. Кандидати, які не є працівниками Інституту:

 • письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

2. Кандидати, які працюють в Інституті, подають заяву про участь у конкурсі та перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Кандидати за бажанням можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, свого бачення розвитку наукових досліджень на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вимоги до учасників конкурсу.

На заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

На заміщення вакантної посади наукового співробітника – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України житлом не забезпечує.

Останній строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – 11 березня 2020 р.

Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: Мелешевич Світлана Іванівна тел.:+38 (044) 594 02 40; електронна пошта: melesh@ispe.kiev.ua

Адреса прийняття документів: 03164, м. Київ, вул Генерала Наумова,13, відділ кадрів Інституту, тел. +38 (044) 594 02 43.

Дата офіційної публікації: 11.02.2020р.